ԱՍՏԾՈ ԿԱՄՔԸ ԽՆԴՐԵԼՈՒ ԱՂՈԹՔ

ԳՐԱԲԱՐ

ԺԲ. Կամեցող բարեաց Տէր կամարար,
մի՛ թողուր զիս ի կամս անձին իմոյ գնալ,
այլ առաջնորդեա ինձ լինել միշտ ըստ կամաց քոց բարեսիրաց.
եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

ԺԳ. Արքայ Երկնաւոր,
տո՛ւր ինձ զարքայութիւն քո
զոր խոստացար սիրելեաց քոց,
եւ զօրացո զսիրտ իմ ատել զմեղս,
եւ սիրել զքեզ միայն,եւ առնել զկամս քո.
եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:


ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆ

12.  Բարիք կամեցող Տե՛ր կամարար,
մի՛ թող ինձ իմ անձի կամքով գնալ,
այլ առաջնորդի՛ր ինձ միշտ լինել ըստ Քո բարեսեր կամքի.
և ողորմի՛ր Քո արարածներին և ինձ՝ բազմամեղիս:

13.  Արքա՛ երկնավոր,
տո՛ւր ինձ Քո արքայությունը,
որ խոստացար Քո սիրելիներին,
զորացրո՛ւ իմ սիրտը՝ ատելու մեղքը
և միայն Քեզ սիրելու և Քո կամքը կատարելու.
և ողորմի՛ր Քո արարածներին և ինձ՝ բազմամեղիս: 


ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆ

12. Բարիք կամեցող, կամքերը կատարող Տէր,
մի՛ թողուր որ ես իմ կամքիս համաձայն ընթանամ,
այլ առաջնորդէ՛ զիս՝ որ միշտ քու բարեսէր կամքիդ համաձայն ապրիմ.
եւ ողորմէ՛ քու արարածներուդ եւ ինծի՝ բազմամեղիս:

13.  Երկնաւոր թագաւոր,
տո՛ւր ինծի քու արքայութիւնդ՝
զոր քեզ սիրողներուն խոստացար.
եւ զօրացո՛ւր իմ սիրտս՝ որպէսզի մեղքը ատեմ
եւ միայն քե՛զ սիրեմ եւ քու կամքդ կատարեմ.
եւ ողորմէ՛ քու արարածներուդ եւ ինծի՝ բազմամեղիս:


Աղոթքն ամբողջական ձայնագրությամբ եւ 
8 լեզվով հասանելի ենթագրերով կարող եք լսել այստեղ՝ 
https://youtu.be/t0_I_fl5A8s

Աղոթի՛ր ընկերներիդ հետ

ԱՅԼ ԱՂՈԹՔՆԵՐ

    Պատահական