ՀՈՎՆԱՆ ՄԱՐԳԱՐԵԻ ԱՂՈԹՔԸ ՆԵՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ

ԱՂՕԹՔ ՅՈՎՆԱՆՈՒ ՄԱՐԳԱՐԷԻ

Ի նեղութեան իմում ես առ Տէր կարդացի, եւ լուաւ Աստուած յանդնդոց դժոխոց աղաղակի իմում:
Լո՛ւր, Տէ՛ր, ձայնի իմում, զի ընկեցեր զիս ի խորս ծովու, եւ շրջանք գետոց պաշարեցին զիս:
Ամենայն զբօսանք Քո եւ ալիք Քո անցին ի վերայ իմ. եւ ասացի, թէ մերժեցայ ուրեմն աչաց Քոց:
Արդ, իցէ՞, թէ յաւելից հայել ի տաճար սուրբ Քո, զի հեղան զինեւ ջուրք մինչեւ յանձն իմ, եւ անդունդք անհնարինք պաշարեցին զիս:
Եմուտ գլուխ իմ ընդ փապարս լերանց. իջի ես ի խորս երկրի, տեսի զնիգս նորա, զի էին որպէս աղխք յաւիտենից. եւ ելցեն յապականութենէ կեանք իմ:
Առ Քեզ, Տէր Աստուած ի՛մ, ի նուաղել անձին իմոյ կարդացի, եւ զՔեզ, Տէ՛ր, յիշեցի, եւ մտցեն աղօթք իմ ի տաճար սուրբ Քո:
Զի ոյք պահէին զունայնութիւն եւ զստութիւն, յողորմութենէ իւրեանց մերժեցան:
Ես ի ձայն օրհնութեան եւ խոստովան եղեց Քեզ, մատուցից պատարագս Տեառն, եւ կատարեցից զուխտս իմ ի փրկութիւն:
Փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Իմ նեղության մեջ ես աղոթեցի իմ տեր Աստծուն, և նա լսեց իմ աղաչանքը դժոխքի խորքից:
Տե’ր լսի’ր իմ ձայնը. ինձ գցեցիր ծովի խորքերը, և ջրի հոսանքները պաշարեցին ինձ։
Քո կոհակներն ու ալիքները թափվեցին ինձ վրա, և ես մտածեցի թե մերժվել եմ քո ներկայությունից. արդյոք նորից պիտի տեսնե՞մ Քո սուրբ տաճարը։
Ջրերը թափվեցին ինձ վրա շունչս կտրելու աստիճան։
Խորունկ անդունդներ պաշարեցին ինձ:
Գլուխս մտավ լեռների փապարների մեջ, իջա մի երկիր, որի նիգերը փակ են հավիտյան. ես կփրկվեմ ապականությունից։
Երբ հոգիս տկարացավ, Քե’զ դիմեցի, Տե’ր իմ Աստված, մտաբերեց իմ Տիրոջը, և թող իմ աղոթքները հասնեն Քո սուրբ տաճարը:
Նրանք, որ ունայն ու սուտ աստվածներ էին պաշտում թողեցին իրենց երկյուղածությունը:
Իսկ ես օրհնության և խոստովանանքի ձայնով Քեզ պիտի մատուցեմ այն պատարագը, որ ուխտեցի, և կարժանանամ Տիրոջ փրկությանը։
Փառք Հորը, Որդուն և Սուրբ Հոգուն, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից . ամեն։

ԱՂՈԹՔ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ


Տէր Աստուած մեր, որ նստիս ի վերայ քերովբէից եւ հայիս յանդունդս,
հայեաց ի մեզ ծառայս քո ի բարձրութենէ սրբութեան քո.
հեռացո ի մենջ զամենայն ախտս եւ զամենայն ցաւս,
եւ տուր զառողջութիւն եւ զլոյս զամենայն աւուրս կենաց մերոց:
Եւ քեզ փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ
այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն»:

Տեր Աստված մեր, որ բազմում ես քերովբեների վրա և նայում անդունդներին,
Քո սրբության բարձրունքից նայիր մեր՝ քո ծառաների վրա:
Հեռացրու մեր միջից բոլոր ախտերն ու բոլոր ցավերը,
և առողջություն ու լույս պարգեւիր մեր կյանքի բոլոր օրերին:
Եվ քեզ փառք, իշխանություն և պատիվ.
այժմ և միշտ հավիտեանս հավիտենից. ամեն:

ԱՂՈԹՔ ԱՍՏԾՈՒՆ ԱՊԱՎԻՆԵԼՈՒ - ՍԱՂՄՈՍ (90/91)

ՍԱՂՄՈՍ 90/91

Որ բնակեալն է յօգնութիւն բարձրելոյն, ընդ հովանեաւ Աստուծոյ յերկինս հանգիցէ:
Ասասցէ Տեառն, ընդունող իմ ես դու, ապաւէն իմ Աստուած, եւ ես յուսամ ի նա:
Նա փրկեսցէ զիս յորոգայթէ որսողին, եւ ի բանից խռովութենէ:
Ի թիկնամէջս իւր ընկալցի զքեզ, ի հովանի թեւոց նորա յուսասցիս:
Որպէս զէն՝ շուրջ եղիցի զքեւ ճշմարտութիւն նորա:
Ոչ երկիցես դու յերկիւղէ գիշերի, եւ ոչ ի նետէ որ թռչի ի տուէ:
Յիրէ որ շրջի ի խաւարի, ի գայթակղութենէ դիւին ի հասարակ աւուր:
Անկցին ի կողմանէ քումմէ հազարք եւ բիւրք ընդ աջմէ քումմէ, որ առ քեզ ինչ ոչ մերձեսցին:
Բայց միայն աչօք քովք հայեսցիս դու, եւ զհատուցումն մեղաւորաց տեսցես, զի դու, Տէր, յոյս իմ ես:
Զբարձրեալն արարեր քեզ ապաւէն. ոչ հասցեն առ քեզ չարք, եւ տանջանք մի՛ մերձեսցին ի յարկս քո:
Հրեշտակաց իւրոց պատուիրեալ է վասն քո, պահել զքեզ յամենայն ճանապարհս քո:
Ի բազուկս իւրեանց ընկալցին զքեզ, զի մի՛ երբէք հարցես զքարի զոտն քո:
Ի վերայ իժից եւ քարբից գնասցես դու. եւ առ ոտն կոխեսցես զառիւծն եւ զվիշապն:
Քանզի յիս յուսացաւ եւ փրկեցից զնա, հովանի եղէց նմա, զի ծանեաւ զանուն իմ:
Կարդասցէ առ իս՝ եւ ես լուայց նմա, եւ առ նմա եղէց ի նեղութեան:
Փրկեցից եւ փառաւոր արարից զնա, երկայն աւուրբք լցուցից եւ ցուցից նմա զփրկութիւն իմ:

Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ.
Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Նա ով ապրում է Բարձրյալի աջակցությամբ, երկնքում կհանգչի Աստծու հովանու տակ։ 
Տիրոջը կասի. «Դու ես ինձ ընդունողը, ապավեն իմ Աստված, որի վրա եմ դրել իմ հույսը»։ 
Նա ինձ կփրկի որսորդի թակարդից ու խռովեցուցիչ խոսքերից։ 
Իր ծոցում կպահի կպաշտպանի քեզ, եւ դու ապահովություն կունենաս նրա թեւերի հովանու տակ։ 
Նրա ճշմարտությունը որպես զենք քո շուրջը կլինի։ 
Դու չես վախենա գիշերվա զարհուրանքից եւ ոչ էլ ցերեկվա սլացող նետից, խավարում շրջող բանից, եւ կեսօրին դեւի գայթակղությունից։ 
Քո կողքին հազարներ կընկնեն, եւ քո աջին՝ տասնյակ հազարներ, բայց քեզ ոչինչ չի մերձենա։ 
Բավական է, որ քո աչքով նայես, եւ դու կտեսնես մեղավորների ստացած հատուցումը։ 
Դու, Տե՛ր, իմ հոյսն ես։ 
Բարձրյալին քեզ ապավեն դարձրիր։ 
Չարիքը չի հասնի քեզ, եւ տանջանքները չեն մոտենա քո տան հարկին։ 
Իր հրեշտակներին հրամայված է քո մասին, որ պահպանեն քեզ քո բոլոր ճանապարհներին։ 
Իրենց բազուկների վրա պիտի վերցնեն քեզ, որ երբեք ոտքդ քարի չխփես։ 
Դու կքայլես իժերի ու քարբերի վրայով, ոտքով կկոխոտես առյուծին ու վիշապին։ 
Քանի որ հույսն ինձ վրայ դրեց, ես կփրկեմ նրան, նրան հովանի կլինեմ, քանզի անունս ճանաչեց։ 
Ինձ ձայն կտա` ու կլսեմ նրան, եւ նրա հետ կլինեմ նեղության մեջ. կփրկեմ ու կփառավորեմ նրան։ 
Բազում օրերով նրան կլիացնեմ ու ցույց կտամ նրան իմ փրկությունը։

Փառք Հորը, Որդուն եւ Սուրբ Հոգուն.
Այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից. Ամեն։

ԱՂՈԹՔ ՄԵՂՔԵՐԻ ԹՈՂՈՒԹՅԱՆ

ԱՂՕԹՔ ՄԱՆԱՍԷ ԹԱԳԱՒՈՐԻ

Տէ՛ր ամենակալ, Աստուա՛ծ Աբրահամու, Իսահակայ, Յակովբայ եւ զաւակի նոցա արդարոց. ամենակա՛լ Տէր, թո՛ղ զմեղս իմ:
Որ արարեր զերկինս եւ զերկիր եւ զամենայն զարդ նոցա. ամենակա՛լ Տէր, թո՛ղ զմեղս իմ:
Որ կապեցեր զծով բանիւ հրամանի Քո, փակեցեր զխորս, կնքեցեր ահաւոր եւ փառաւորեալ անուամբ Քով. ամենակա՛լ Տէր, թող զմեղս իմ:
Որ ամենայն ինչ սարսի եւ դողայ յերեսաց ահի զօրութեան Քո. ամենակա՛լ Տէր, թո՛ղ զմեղս իմ:
Անբաւ է մեծվայելչութիւն փառաց սրբութեան Քո, եւ սաստիկ է բարկութիւն սպառնալեաց Քոց ի վերայ մեղաւորաց, անչափ եւ անքնին են ողորմութիւնք աւետեաց Քոց, ամենակա՛լ Տէր, թող զմեղս իմ:
Դո՛ւ, Տէ՛ր, բարձրեալ, գթած, երկայնամիտ, բազումողորմ եւ զղջանաս ի վերայ չարեաց մարդկան. ամենակա՛լ Տէր, թող զմեղս իմ:
Դո՛ւ, Աստուա՛ծ, ո՛չ եդեր ապաշխարութիւն վասն արդարոցն Աբրահամու, Իսահակայ եւ Յակովբայ, որք ոչ մեղան քեզ. ամենակա՛լ Տէր, թող զմեղս իմ:
Այլ եդեր ապաշխարութիւն վասն իմ` մեղաւորիս, զի մեղայ աւելի, քան զաւազ ծովու, եւ բազմացան անօրենութիւնք իմ. ամենակա՛լ Տէր, թող զմեղս իմ:
Չեմ արժանի հայիլ եւ տեսանել զբարձրութիւնս երկինից ի բազմութենէ անօրէնութեան իմոյ. ամենակա՛լ Տէր, թող զմեղս իմ:
Կորացեալ եմ ես ի բռնութենէ կապանաց երկաթից, եւ ո՛չ գոյ ինձ հանգիստ. ամենակա՛լ Տէր, թող զմեղս իմ:
Բարկացուցի զսրտմտութիւն եւ զչար առաջի Քո արարի, կանգնեցի պատկեր եւ բազմացուցի զցասումն անձին իմոյ. ամենակա՛լ Տէր, թող զմեղս իմ:
Եւ արդ, Տէ՛ր, խոնարհեցուցանեմ զծունր սրտի իմոյ եւ հայցեմ ի քաղցրութենէ Քումմէ. ամենակա՛լ Տէր, թող զմեղս իմ:
Մեղա՜յ, Տէ՛ր, մեղա՜յ, եւ զանօրէնութիւնս իմ ես ինձէն գիտեմ. ամենակա՛լ Տէր, թող զմեղս իմ:
Աղաչեմ եւ խնդրեմ ի Քէն, թո՛ղ ինձ, Տէ՛ր, թո՛ղ ինձ եւ մի՛ կորուսաներ զիս ըստ անօրէնութեան իմոյ. ամենակա՛լ Տէր, թող զմեղս իմ:
Մի՛ յաւիտեան բարկանար ինձ, Տէ՛ր, եւ մի՛ յիշեր զչարիսն իմ եւ մի՛ պարտաւորեր զիս ընդ իջեալսն ի ներքոյ երկրի չարեօք. ամենակա՛լ Տէր, թող զմեղս իմ:
Զի Դո՛ւ, Աստուա՛ծ, Աստուած ապաշխարողաց ես եւ յի՛ս ցոյց զբարերարութիւնդ Քո, որ անարժան եմ. ամենակա՛լ Տէր, թող զմեղս իմ:
Կեցուսցես զիս ըստ բազում ողորմութեան Քում, եւ ես օրհնեսցից զՔեզ զամենայն աւուրս կենաց իմոց. ամենակա՛լ Տէր, թող զմեղս իմ:
ԶՔեզ, Տէ՛ր, օրհնեն ամենայն զուարթունք երկնից, եւ Քո են փառք յաւիտեանս. ամէն:

Տէ՛ր ամենակալ, Աստոուա՛ծ Աբրահամի, Իսահակի, Յակոբի եւ նրանց արդար զաւակների. ամենակա՛լ Տէր, ների՛ր իմ մեղքերը:
Որ արարեցիր երկինքն ու երկիրը եւ նրանց բոլոր զարդերը. ամենակա՛լ Տէր, ների՛ր իմ մեղքերը:
Որ կապեցիր ծովը Քո հրամանի խօսքով, փակեցիր անդունդները, կնքեցիր Քո ահաւոր եւ փառաւորեալ անուամբ. ամենակա՛լ Տէր, ների՛ր իմ մեղքերը:
Որ ամեն ինչ սարսում է եւ դողում Քո զօրութեան ահից. ամենակա՛լ Տէր, ների՛ր իմ մեղքերը:
Անբաւ է Քո սրբութեան փառքի մեծավայելչութիւնը, սաստիկ է Քո սպառնալիքների բարկութիւնը մեղաւորների հանդէպ, անչափ են եւ անքննելի Քո աւետիսների ողորմութիւններիը. ամենակա՛լ Տէր, ների՛ր իմ մեղքերը:
Դո՛ւ, Տէ՛ր, բարձրեալ, գթած, համբերող, բազումողորմ ես եւ ցաւում ես մարդկանց չարիքների համար. ամենակա՛լ Տէր, ների՛ր իմ մեղքերը:
Դո՛ւ, Աստուա՛ծ, չկարգեցիր ապաշխարութիւն արդարների՝ Աբրահամի, Իսահակի եւ Յակոբի համար, որոնք չմեղանչեցին Քո հանդէպ. ամենակա՛լ Տէր, ների՛ր իմ մեղքերը:
Այլ ապաշխարութիւն կարգեցիր մեղանչեցի աւելի, քան ծովի աւազները, եւ բազմացան իմ անօրենութիւնները. ամենակա՛լ Տէր, ների՛ր իմ մեղքերը:
Արժանի չեմ նայելու եւ տեսնելու երկնքի բարձունքները իմ բազում անօրենութիւնների պատճառով. ամենակա՛լ Տէր, ների՛ր իմ մեղքերը:
Կորացել եմ ես երկաթէ կապանքների բռնութիւնից եւ չունեմ հանգիստ. ամենակա՛լ Տէր, ների՛ր իմ մեղքերը:
Սաստկացրեցի զայրույթդ եւ չարիք գործեցի Քո առջեւ, [կռապատկեր] կանգնեցրեցի եւ աւելացրեցի ցասումդ իմ անձի հանդէպ. ամենակա՛լ Տէր, ների՛ր իմ մեղքերը:
Եւ արդ, Տէ՛ր, խոնարհեցնում եմ իմ սրտի ծունկը եւ հայցում Քո քաղցրութիւնից. ամենակա՛լ Տէր, ների՛ր իմ մեղքերը:
Մեղա՜յ, Տէ՛ր, մեղա՜յ, իմ անօրենութիւնները ես ինքս գիտեմ. ամենակա՛լ Տէր, ների՛ր իմ մեղքերը:
Աղաչում եւ խնդրում եմ Քեզ, ների՛ր ինձ, Տէ՛ր, ների՛ր ինձ, եւ կորստեան մի՛ մատնիր ինձ ըստ իմ անօրենութեան. ամենակա՛լ Տէր, ների՛ր իմ մեղքերը:
Տէ՛ր յաւիտեան մի՛ բարկանա ինձ վրայ եւ մի՛ յիշիր իմ չարիքները եւ մի՛ պարտաւորեցրու ինձ չարիքներով երկրի ստորոտն իջնողների հետ. ամենակա՛լ Տէր, ների՛ր իմ մեղքերը:
Քանի որ Դու, Աստուա՛ծ, ապաշխարողների Աստուածն ես, ի՛նձ էլ ցոյց տուր Քո բարերարութիւնը, որին անարժան եմ. ամենակա՛լ Տէր, ների՛ր իմ մեղքերը:
Ապրեցրո՛ւ ինձ ըստ Քո բազում ողորմութեան, եւ ես կօրհնեմ Քեզ իմ կեանքի բոլոր օրերում. ամենակա՛լ Տէր, ների՛ր իմ մեղքերը:
Քեզ են, Տէ՛ր, օրհնում երկնքի բոլոր հրեշտակները, եւ Քոնն է փառքը յաւիտեանս. ամէն:

ԱՂՈԹՔ ՉԱՐ ԱՉՔԻ և ՉԱՐ ԼԵԶՎԻ ԴԵՄ

Ով մարդասէր Տէր Աստուած,
Որդի մարդասէր Հօր,
Քո անչափ ողորմութեամբ
Դու ես պահապանը եւ օգնականը
Քեզ յուսացող ծառաներիդ.
Արդ անփորձանք պահիր ինձ չարից
Եւ անսայթաք՝ երեւելի եւ աներեւոյթ թշնամու որոգայթներից,
Պահպանիր ինձ չար աչքերից եւ չար լեզուներից,
Ստից եւ ամէն տեսակ երեւելի եւ աներեւոյթ հարուածներից
Պահպանիր քո ծառային. ամէն։

* * *
Ուրբաթագիրք
Տէր ամենազօր,
Ի բարին կատարիր աղօթքներն ու աղաչանքները մեր
Եւ պահպանիր քո ծառային բոլոր փորձանքներից. ամէն։

Հոսում-գալիս էր Յորդանան գետը
Եւ բերում էր գեղեցիկ ու պատուական մի ծառ,
Որ գետի մէջ խաչի տեսք ունէր։
Սերովբէներ եւ քերովբէներ կային նրա շուրջ։
Բարձրաձայն կանչում եւ ասում էին.
«Սուրբ, սուրբ, սուրբ Տէր զօրութիւնների,
Դու ես բոլոր ցաւերի դեղը՝ այտուցի, խոցի,
Խայթուածքի, չար աչքի, չար լեզուի
Եւ պահապանը Աստծոյ ծառայիս»։

ԱՂՈԹՔ ՀՈԳԵՒՈՐ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅԱՆ

Սաղմոս 27 (ԻԷ)

Առ քեզ, Տէր, կարդացի. Աստուած իմ, մի՛ լռեր յինէն. մի՛ երբեք լռեսցես յինէն, զի մի՛ նմանիցիմ այնոցիկ ոյք իջանեն ի գուբ:
Լուր, Տէր, ձայնի խնդրուածոց իմոց յաղաչել ինձ առ քեզ, ի համբառնալ ձեռաց իմոց ի տաճար սուրբ քո:
Մի՛ համարիր ընդ ամպարիշտս զանձն իմ, եւ մի՛ ընդ այնոսիկ ոյք գործեն զանօրէնութիւն` կորուսաներ զիս. ոյք խօսէին զխաղաղութիւն ընդ ընկերս իւրեանց, եւ չարութիւն է ի սիրտս նոցա:
Տուր նոցա, Տէր, ըստ գործոց նոցա, ըստ անօրէնութեան գնացից նոցա հատո նոցա. ըստ գործոց ձեռաց նոցա հատո նոցա` զհատուցումն նոցա նոցին:
Ոչ իմացան նոքա զգործս Տեառն, եւ ոչ ի գործս ձեռաց նորա հայեցան. կործանեսցես զնոսա եւ այլ մի՛ շինեսցին:

Օրհնեալ է Տէր զի լուաւ ձայնի աղօթից իմոց:
Տէր օգնական իմ եւ պաշտպան իմ. ի նա յուսացաւ սիրտ իմ, օգտեցաւ եւ զուարճացաւ մարմին իմ. եւ ես կամօք իմովք խոստովան եղէց նմա:
Տէր զօրութիւն ժողովրդեան իւրոյ, ապաւէն փրկութեան օծելոյ իւրոյ:
Փրկեա զժողովուրդս քո, եւ օրհնեա զժառանգութիւնս քո, հովուեա եւ բարձրացո զնոսա մինչեւ յաւիտեան:


 Քեզ կանչեցի, Տէ՛ր, անարձագանք մի՛ թողնիր ինձ, Աստուա՛ծ իմ. եթէ երբեւէ լուռ մնաս, կը նմանուեմ նրանց, ովքեր գերեզման են իջնում։ Լսի՛ր, Տէ՛ր, պաղատանքիս ձայնը, երբ ես աղաչեմ քեզ, երբ ձեռքերս դէպի սուրբ տաճարդ պարզեմ։ Ամբարիշտների շարքը մի՛ դասիր ինձ եւ մի՛ կործանիր ինձ նրանց հետ, որ անօրէնութիւն են գործում, որ հաշտութեան մասին են խօսում իրենց ընկերների հետ, բայց սրտներում չարութիւն կայ։ Վարձատրի՛ր նրանց, Տէ՛ր, ըստ իրենց արարքների, իրենց անօրէն վարքի համեմատ հատուցի՛ր նրանց, նրանց ձեռքերի գործին նայելով՝ տո՛ւր իրենց հատուցումն իրենց։ Նրանք ուշ չդարձրին Տիրոջ արածներին, ոչ էլ նայեցին նրա ձեռքի գործերին։ Դու կը կործանես նրանց, եւ այլեւս նրանք ոտքի չեն կանգնի։ Օրհնեալ է Տէրը, քանզի լսեց ձայնն իմ աղօթքի։ Տէրն իմ օգնականն է ու պաշտպանը. նրա վրայ դրեց իր յոյսը սիրտն իմ, եւ մարմինս գոհացաւ ու զուարճացաւ. ես յօժարակամ պիտի փառաբանեմ նրան։ Տէրը զօրութիւնն է իմ ժողվրդի, ապաւէնն իր օծեալի փրկութեան։ Փրկի՛ր քո ժողովրդին, եւ օրհնի՛ր քո ժառանգորդներին, հովուի՛ր ու յաւէտ բարձրացրո՛ւ նրանց։ԱՂՈԹՔ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ

Սաղմոս 99 (ՂԹ)

Աղաղակեցէք առ Տէր ամենայն երկիր, 
ծառայեցէք տեառն ուրախութեամբ:
Մտէք առաջի նորա ցնծութեամբ. 
ծաներուք զի նա է Տէր Աստուած մեր:
Նա արար զմեզ եւ ոչ մեք էաք, 
մեք ժողովուրդ եւ խաշն արօտի նորա:
Մտէք ընդ դրունս նորա խոստովանութեամբ, 
եւ օրհնութեամբ` ի յարկս նորա:
Խոստովան եղերուք տեառն, 
եւ օրհնեցէք զանուն նորա:
Քաղցր է Տէր, յաւիտեան է ողորմութիւն նորա. 
յազգէ մինչեւ յազգ է ճշմարտութիւն նորա:
Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ.
Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Աղաղակեցէ՛ք Տիրոջ առջեւ, երկրի բոլո՛ր բնակիչներ, ծառայեցէ՛ք Տիրոջն ուրախութեամբ։ 
Նրա առջեւ ելէ՛ք ցնծութեամբ. իմացէ՛ք, որ Նա է Տէր Աստուածը մեր:
Նա ստեղծեց մեզ, եւ ոչ թէ մենք եղանք. նրա ժողովուրդն ենք մենք ու ոչխարները նրա արօտի։ 
Մտէ՛ք նրա դռներով խոստովանութեամբ, եւ մտէ՛ք նրա սրահները՝ օրհնութեամբ. գոհութի՛ւն մատուցեցէք Տիրոջն ու օրհնեցէ՛ք անունը նրա։ 
Քաղցր է Տէրը, նրա ողորմութիւնը յաւերժ է, նրա ճշմարտութիւնը՝ սերնդից սերունդ։
Փառք Հօրը, Որդուն եւ Սուրբ Հոգուն.
Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

ԶԻՆՎՈՐԻ ԱՂՈԹՔ

Ամենակարող Տե´ր.
Քո Աստվածային զորությամբ ամրացրու ինձ,
Տուր ինձ վճռականություն սուրբ
Հայրենյաց քաջ պաշտպանը լինելու:
Քո հոգևոր սպառազինությամբ դարձրու
Ինձ ավելի համարձակ, կարգապահ ու ընկերասեր:
Երկնային Զորքիդ բարեխոսությամբ
զորացրու և պահպանիր զինակիցներիս,
հրամանատարներիս ու ինձ:
Քո Սուրբ Աջի և բարի հայացքի ներքո
ապահով ու անվրդով պահիր ազգս հայոց:
Եվ Քեզ փառք Հոր և Սուրբ Հոգու հետ.
Ամեն…

ԽՆԴՐԱՆՔ ԱՍՏԾՈ ՕԳՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ

Սաղմոս 16 (ԺԶ)

Լուր Տէր արդարութեան, եւ նայեա ի խնդրուածս իմ. ունկն դիր աղօթից իմոց, զի ոչ շրթամբք նենգաւորօք: Յերեսաց քոց իրաւունք ինձ ելցեն, եւ աչք իմ տեսցեն զուղղութիւն: Փորձեցեր զսիրտ իմ եւ քննեցեր ի գիշերի, փորձեցեր զիս՝ եւ ոչ գտաւ յիս անիրաւութիւն: Մի՛ խօսեսցի բերան իմ զգործս որդւոց մարդկան. վասն բանից շրթանց քոց ես պահեցից զճանապարհս խիստս: Հաստատեա զշաւիղս իմ ի ճանապարհի քում, զի մի՛ գայթակղեսցին գնացք իմ: Ես առ քեզ, Տէր, կարդացի՝ զի լուար ինձ Աստուած, խոնարհեցո առ իս զունկն քո, եւ լուր բանից իմոց: Սքանչելի արարեր զողորմութիւնս քո, ո փրկես զայնոսիկ՝ որ յուսացեալ են ի քեզ, յայնցանէ որ հակառակ կան աջոյ քո: Պահեա զիս որպէս բիբ ական, ի հովանի թեւոց քոց ծածկեսցես զիս՝ յերեսաց ամբարշտաց ոյք տառապեցուցին զիս: Թշնամիք զանձն իմ պաշարեցին, ի ճարպս իւրեանց արգելան, եւ բերանք նոցա խօսեցան զամբարտաւանութիւն: Մերժեցին զիս, եւ այժմ դարձեալ պատեցան զինեւ, ուշ եդին խոնարհեցուցանել զիս յերկիր: Համարեցան ինձ որպէս առիւծ զի պատրաստ է յորս, որպէս կորիւն առիւծու զի նստի դարանեալ: Արի, Տէր, ժամանեա նոցա եւ խափանեա զնոսա, փրկեա զանձն իմ յամպարշտաց ի սրոյ եւ ի ձեռանէ թշնամւոյն: Տէր, կորո զնոսա յերկրէ, բաժանեա եւ խափանեա զնոսա ի կեանս իւրեանց: Գաղտնեօք քովք լցան որովայնք նոցա, յագեցան կերակրովք եւ թողին զմնացուածս տղայոց իւրեանց: Ես արդարութեամբ երեւեցայց երեսաց քոց, եւ յագեցայց յերեւիլ փառաց քոց:


Արդարութեանն ակա՛նջ դիր, Տէ՛ր, նայի՛ր իմ խնդրանքին եւ լսի՛ր աղօթքս, որ նենգ շրթներով չէ։ Դատաստանս քեզնից թող չլինի, եւ աչքերն իմ ճշմարտութիւնը թող տեսնեն։ Փորձեցիր սիրտն իմ եւ քննեցիր գիշերով, փորձեցիր ինձ, եւ իմ մէջ անիրաւութիւն չգտնուեց։ Բերանն իմ չի պատմի մարդկանց որդիների գործերը. քո շրթների խօսքերի շնորհիւ ես հաստատ կը մնամ դժուարին ճանապարհներին։ 5Հաստատո՛ւն պահիր շաւիղն իմ քո ճանապարհին, որ ընթացքս չխոտորուի։ Ես քե՛զ կանչեցի, Տէ՛ր, քանի որ լսեցիր ինձ, Աստուա՛ծ. դէպի ի՛նձ խոնարհեցրու ականջդ եւ լսի՛ր իմ խօսքերը։ Սքանչելի դարձրիր քո ողորմութիւնները, դու, որ աջիդ գտնուող հակառակորդներից փրկում ես նրանց,որոնք իրենց յոյսը դրել են քեզ վրայ։ Պահպանի՛ր ինձ աչքի բբի պէս, քո թեւերի հովանու տակ ծածկի՛ր ինձ ամբարիշտների երեսից, որոնք տառապեցրին ինձ։ Թշնամիներն ինձ պաշարեցին՝ խիստ պարարտացան եւ նրանց բերանն ամբարտաւանութիւն բարբառեց։ Վռնդեցին ինձ, եւ արդ դարձեալ շուրջս պատելով, մտադրուեցին ինձ գետին տապալել։ Ինձ թուացին իբրեւ առիւծ, որ պատրաստ է որսի վրայ նետուելու, իբրեւ կորիւն առիւծի՝ նստած դարանում։ Ելի՛ր, Տէ՛ր, հասի՛ր եւ արգելի՛ր նրանց, փրկի՛ր ինձ ամբարիշտների սրից ու թշնամու ձեռքից։ Տէ՛ր, վերացրո՛ւ նրանց աշխարհից, ցրի՛ր նրանց եւ խորտակի՛ր կեանքը նրանց։ Քո պահեստներից լցուեց որովայնը նրանց, յագեցան նրանք կերակուրներով եւ մնացածը թողեցին իրենց երեխաներին։ Իսկ ես արդարութեամբ կ՚երեւամ քո առաջ, կը յագենամ՝ տեսնելով փառքը քո:ԿԻՐԱԿԻ ՕՐՎԱ ԱՂՈԹՔ

Հովհաննես Գառնեցի

Յաւիտենից Աստուած և արարիչ բոլորից, որ յայսմ աւուր սկսեալ՝ ի սկզբանէ արարեր զերկինս և զերկիր և որոշեցեր զլոյսն ի խաւարէն, խաւարեալս մեղաւք անկանիմ առաջի քո և աղաչեմ զքեզ. Տէ՛ր իմ և Աստուա՛ծ իմ, լուսաւորեա՛ զխաւարեալ խորհուրդս և զմթով ծածկեալ միտքս, բա՛ց զառ ի գործեալ զառագաստ զգայարանիս և ծագեա՛ առ ծառայս անպիտան զնշոյլ ճառագայթից քոց: Փա՛ռքդ անպատում, որ փարէիր ի վերայ անհուն համասփիւռ ջուրցն, փայլեցո՛ առ փանաքիս զփառացդ լոյսդ սրբարար, մաքրեա՛ ի մեղաց զբազմամեղս և սրբեա՛ յանսահման սխալանաց: Տէ՛ր իմ և Աստուա՛ծ իմ, որ յայսմ աւուր կոչեցեր զլոյսն տիւ, և զխաւարն կոչեցեր գիշեր, զգիշեր մեղաց իմոց և զխաւար անաւրէնութեանց իմոց հերքեա՛ և հեռացո՛ յինէն: Այլ դու, Տէ՛ր, գթա՛ծ և մարդասէր, որ յառաջ քան զլինելն երկնի և երկրի պատրաստեցեր զարքայութիւնդ ի սկզբանէ՝ սրբոց առաքելոց և ամենայն սիրողաց քոց, արա՛ և զիս արժանի ընդ նոսին ժառանգել զխոստացեալ բարիսն և ընդ նոսին փառաւորել զամենասուրբ զԵրրորդութիւնդ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:


Հավերժի Աստված և բոլորի արարիչ, որ այս օրից սկսած նախ ստեղծեցիր երկինքն ու երկիրը, առանձնացրիր լույսը խավարից: Մեղքով խավարյալս ընկնում եմ քո առջև և աղաչում քեզ, իմ Տեր և Աստված, լուսավորիր խավար խորհուրդներս ու մթով ծածկված մտքերս, բաց արա զգայարանիս առագաստը գործելու և անպիտան ծառայիս ծագեցրու քո ճառագայթների շողը: Փա՛ռք անպատում, որ փարում էիր անհուն համասփյուռ ջրերի վրա, փայլեցրու նվաստիս փառքիդ սրբարար լույսը, մեղքերից մաքրիր բազմամեղիս և սրբիր անսահման սխալներից: Տեր և Աստված իմ, որ այս օրը լույսը տիվ անվանեցիր, իսկ խավարը` գիշեր, իմ մեղքի գիշերը և իմ անօրինությունների խավարը հերքիր ու հեռացրու ինձնից: Բայց դու, Տեր, գթած և մարդասեր, որ երկնքի ու երկրի լինելուց առաջ նախապես պատրաստեցիր արքայությունդ սուրբ առաքյալներին և բոլոր քեզ սիրողներին, ինձ ևս արժանի արա նրանց հետ ժառանգելու խոստացածդ բարիքները և նրանց հետ փառավորելու Երրորդությունդ. հավիտյանս հավիտենից. ամեն:


Աղոթի՛ր ընկերներիդ հետ