ՍՈՒՐԲ ՀԱՅՐԵՐԻ ԱՄԵՆՕՐՅԱ ԱՂՈԹՔԸ

Աստված իմ, տուր ինձ հոգու խաղաղությամբ դիմավորել այն ամենը, ինչ կբերի այս օրը, և օգնիր ինձ անմնացորդ հանձնվելու Քո սուրբ կամքին:

Օրվա յուրաքանչյուր ժամին և ամեն բանում, խրատիր և աջակցիր ինձ:

Ինչպիսի լուրեր էլ ստանամ օրվա ընթացքում, սովորեցրու ինձ ընդունել դրանք հանդարտ հոգով և այն անսասան հավատով, որ ամեն ինչում Քո սուրբ կամքը կա:

Ղեկավարիր իմ մտքերն ու զգացմունքները բոլոր իմ խոսքերում և գործերում:

Յուրաքանչյուր աննախադեպ պարագայում մի թույլ տուր ինձ մոռանալ, որ այդ ամենը ի վերուստ է առաքված Քո կողմից:

Սովորեցրու ինձ ամեն մարդու հետ խելամիտ ու շիտակ վարվել, չվշտացնելով ու չվրդովվեցնելով և ոչ մեկին:

Տեր, ինձ ուժ տուր կրելու այս առաջիկա օրվա հոգնություններն ու բոլոր դիպվածները:

Ղեկավարիր իմ կամքը, և սովորեցրու ինձ աղոթել, հուսալ, հավատալ, սիրել, համբերել ու ներել. ամեն: 

ԶՈՐԱՎՈՐ ԱՂՈԹՔ ՍՈՒՐԲ ԵՓՐԵՄ ԱՍՈՐՈՒ

 Ա (1)

Տե՛ր, տե՛ս իմ տառապանքները և բազմամեղ հոգուս ցավերը, դարձի՛ր, ների՛ր և դեպի Քե՛զ առաջնորդիր, ինչպես որ ասացիր. «Դարձե՛ք դեպի Ինձ, և Ես կդառնամ դեպի ձեզ»:


Բ (2)

Ողորմի՛ր ինձ` լքվածիս, օգնի՛ր եղկելիիս, ճառագայթի՛ր խավարյալիս, առաջնորդի՛ր մոլորյալիս, որ լի եմ մեղքերով ու անթիվ հանցանքներով և տարուբերվելով ծփում եմ անօրենության հորձանուտում:


Գ (3)

Ձե՛ռք մեկնիր ինձ, ինչպես Պետրոսին. մաքսավորի պես արդարանալ եմ աղերսում:


Դ (4)

Շնորհի՛ր, ինչպես ավազակին, բա՛ց արա ինձ կենաց ճանապարհի և մեծ արքունական առագաստի դուռը:


Ե (5)

Ո՜վ խորք մեծության և իմաստության, ընդունի՛ր բռնվածիս, որ մեղքերով ընկել եմ ծովի խորքը: Պահպանի՛ր ու զորացրո՛ւ ինձ, որ Քո կամքը գործեմ, զօր ու գիշեր սգամ և լամ իմ ողջ անօրինության ու հեղգության համար:


Զ (6)

Աղբյո՛ւրդ կենդանության, հագեցրո՛ւ ծարավ հոգիս Քո առատաբուխ վտակից, որ ցամաքած տոչորվում եմ իմ բազում անօրենություններից: Ցնցի՛ր քարացած սիրտս և ինձնից ապաշխարության արտասուք քամիր:


Է (7)

Գա՛նձդ ամենայն բարության, դույզն-ինչ շնորհի՛ր ինձ Քո առատ բարիքներից, որոնցից չարաչար աղքատացած ու մերկացած եմ. զգեստավորի՛ր ու կերակրի՛ր ինձ ապաշխարության արցունքներով:


Ը (8)

Լո՛ւյս ճշմարիտ Քրիստոս, որ լուսավորում ես ամեն մարդու. լուսավորի՛ր մեղքերով խավարյալիս, բա՛ց արա սրտիս աչքերը և հաստատի՛ր Քո պատվիրանների երկյուղի ու սիրո մեջ:


Թ (9)

Տե՛ր, մի՛ դատիր և մի՛ դատապարտիր ինձ ըստ իմ անբավ զազիր գործերի և մի՛ կարգիր ինձ նրանց հետ, ովքեր զայրացրին Քեզ, այլ փառավորի՛ր փառավորյալների հետ և պսակի՛ր պսակյալների հետ ուրախացրո՛ւ բերկրյալների հետ:


Ժ (10)

Արժանի չեմ, Տե՛ր, բայց հույս եմ դնում Քո ողորմության վրա, քանզի շներն էլ կերակրվում իրենց տիրոջ սեղանից ընկած կերակրի փշրանքներով: Շո՛ւն կոչիր ինձ, Տե՛ր, որպեսզի գամ Քո ետևից: Հովի՛վ բարի, փնտրի՛ր ինձ` մոլորյալիս: Նավապե՛տ իմ Հիսո՛ւս, փրկի՛ր ինձ մեղքերիս ալեծուփ բազմությունից և տո՛ւր ինձ խաղաղության նավահանգիստը:

ՍՐԲԵՐԻ ԲԱՐԵԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆԸ ԽՆԴՐԵԼՈՒ ԱՂՈԹՔ

ԳՐԱԲԱՐ

ԻԴ. Փառաւորեալ Տէր,
ընկալ զաղաչանս ծառայիս քո,
եւ կատարեա ի բարի զխնդրուածս իմ,
բարեխօսութեամբ սրբուհւոյ Աստուածածնին,
եւ Յովհաննու Մկրտչին,
եւ սրբոյն Ստեփանոսի նախավկային,
եւ սրբոյն Գրիգորի մերոյ Լուսաւորչին,
եւ սրբոց Առաքելոց, Մարգարէից, Վարդապետաց,
Մարտիրոսաց, Հայրապետաց, Ճգնաւորաց,
Կուսանաց, եւ Ամենայն սրբոց քոց երկնաւորաց եւ երկրաւորաց:
Եւ քեզ փառք եւ երկրպագութիւն անբաժանելի Սուրբ Երրորդութեանդ,
յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆ

24.  Փառավորյա՛լ Տեր,
ընդունի՛ր Քո ծառայի աղաչանքները
և ի բարի՛ կատարիր իմ խնդրվածքները՝
բարեխոսությամբ սրբուհի Աստվածածնի
և Հովհաննես Մկրտչի
և սուրբ Ստեփանոս Նախավկայի
և մեր սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի
և սուրբ Առաքյալների, Մարգարեների, Վարդապետների,
Մարտիրոսների, Հայրապետների, Ճգնավորների,
Կույսերի, Միանձանց
և Քո բոլոր երկնավոր և երկրավոր սրբերի.
և Քեզ անբաժանելի Սուրբ Երրորդությանդ,
փա՜ռք և երկրպագություն հավիտյանս հավիտենից. ամեն:

ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆ

24. Փառաւորեալ Տէր,
ընդունէ՛ քու ծառայիդ աղաչանքը,
եւ դէպի բարին կատարէ իմ խնդրանքներս,
բարեխօսութեամբը սրբուհի Աստուածածնին,
եւ Յովհաննէս Մկրտիչին,
եւ սուրբ Ստեփանոս Նախավկային,
եւ մեր լուսաւորչին՝ սուրբ Գրիգորի,
եւ սուրբ առաքեալներուն, մարգարէներուն, վարդապետներուն,
մարտիրոսներուն, հայրապետներուն, ճգնաւորներուն,
կոյսերուն, մենակեացներուն,
եւ երկինքի մէջ եւ երկրի վրայ գտնուող քու բոլոր սուրբերուդ:
Եւ քեզի՝ անբաժանելի Սուրբ Երրորդութեանդ՝
փա՜ռք եւ երկրպագութիւն յաւիտեանէ մինչեւ յաւիտեան: Ամէն:

Աղոթքն ամբողջական ձայնագրությամբ եւ 
8 լեզվով հասանելի ենթագրերով կարող եք լսել այստեղ՝ 
https://youtu.be/t0_I_fl5A8s

ԱՂՈԹՔ ԲՈԼՈՐԻ ՀԱՄԱՐ

ԳՐԱԲԱՐ

ԻԳ. Ամենողորմ Տէր,
ողորմեա ամենայն հաւատացելոց ի քեզ,
իմոց եւ օտարաց,
ծանօթից եւ անծանօթից,
կենդանեաց եւ մեռելոց.
շնորհեա եւ թշնամեաց իմոց եւ ատելեաց զթողութիւն
որ առ իս յանցանացն,
եւ դարձո զնոսա ի չարեացն
զոր ունին վասն իմ,
զի ողորմութեան քում արժանի եղիցին.
եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս: 

ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆ

23.  Ամենողո՛րմ Տեր,
ողորմի՛ր Քեզ հավատացողներին`
յուրայիններիս ու օտարներին,
ծանոթներին ու անծանոթներին,
կենդանիներին ու մեռյալներին.
թողությո՛ւն շնորհիր նաև իմ թշնամիներին ու ատողներին
իմ դեմ գործած հանցանքների համար
և ետ դարձրու նրանց չարիքից,
որ պահում են իմ դեմ,
որպեսզի նրանք էլ արժանի լինեն Քո ողորմությանը.
և ողորմի՛ր Քո արարածներին և ինձ՝ բազմամեղիս: 

ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆ

23. Ամենողորմ Տէր,
ողորմէ՛ բոլոր քեզի հաւատացողներուն,
ազգակիցներուս եւ օտարներուն,
ծանօթներուս եւ անծանօթներուն,
ողջերուն եւ մեռելներուն.
թողութի՛ւն շնորհէ նաեւ թշնամիներուս
եւ զիս ատողներուն՝ ինծի դէմ ունեցած իրենց յանցանքներուն համար,
եւ դարձո՛ւր զանոնք իմ մասիս իրենց խորհած չարիքներէն,
որպէսզի քու ողորմութեանդ արժանի ըլլան.
եւ ողորմէ՛ քու արարածներուդ եւ ինծի՝ բազմամեղիս:

Աղոթքն ամբողջական ձայնագրությամբ եւ 
8 լեզվով հասանելի ենթագրերով կարող եք լսել այստեղ՝ 
https://youtu.be/t0_I_fl5A8s

ԱՂՈԹՔ ՀԱՎԻՏԵՆԱԿԱՆ ԿՅԱՆՔԻ

ԳՐԱԲԱՐ

Ի. Բարերա՛ր Տէր,
հրեշտակի բարւոյ յանձն արասցես զիս
քաղցրութեամբ աւանդել զհոգի իմ,
եւ անխռով անցուցանել ընդ չարութիւն այսոցն,
որ են ի ներքոյ երկնից.
եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս: 

ԻԱ. Լոյս ճշմարիտ Քրիստոս,
արժանաւորեա զհոգի իմ
ուրախութեամբ տեսանել զլոյս փառաց քոց
ի կոչման աւուրն,
եւ հանգչել յուսով բարեաց յօթեւանս արդարոց
մինչեւ յօր մեծի գալստեան քո.
եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս: 

ԻԲ. Դատաւոր արդար,
յորժամ գաս փառօք հօր
դատել զկենդանիս եւ զմեռեալս,
մի՛ մտաներ ի դատաստան ընդ ծառայի քում,
այլ փրկեա զիս ի յաւիտենական հրոյն,
եւ լսելի արա ինձ զերանաւէտ կոչումն արդարոց
յերկնից արքայութիւնդ.
եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս: 


ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆ

20.  Բարերա՛ր Տեր,
ինձ բարի հրեշտակին հանձնիր՝
իմ հոգին քաղցրությամբ ավանդելու համար
և անխռով անցկացնելու դևերի չարիքից,
որոնք երկնքի ներքո են.
և ողորմի՛ր Քո արարածներին և ինձ՝ բազմամեղիս: 

21. Lո՛ւյս ճշմարիտ Քրիստոս,
արժանավորի՛ր իմ հոգու կոչման օրը
ուրախությամբ տեսնել Քո փառքի լույսը
և բարիքների հույսով հանգչել արդարների օթևաններում
մինչև Քո Գալստյան մեծ օրը.
և ողորմի՛ր Քո արարածներին և ինձ՝ բազմամեղիս: 

22. Արդա՛ր Դատավոր,
երբ գաս Հոր փառքով դատելու կենդանիներին և մեռյալներին,
մի՛ մտնիր դատաստանի մեջ Քո ծառայի հետ,
այլ փրկի՛ր ինձ հավիտենական հրից
և լսելի՛ արա ինձ արդարների երանավետ կանչը
դեպի երկնքի արքայությունդ.
և ողորմի՛ր Քո արարածներին և ինձ՝ բազմամեղիս: 


ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆ

20. Բարերար Տէր,
բարի հրեշտակի՛ մը յանձնէ զիս,
որպէսզի խաղաղ կերպով անոր աւանդեմ հոգիս
եւ անխռով անցնիմ երկինքին տակ գտնուող
չար դեւերուն ընդմէջէն.
եւ ողորմէ՛ քու արարածներուդ եւ ինծի՝ բազմամեղիս:

21. Դուն՝ ճշմարիտ լո՛յս, Քրիստոս,
շնորհէ՛ հոգիիս՝ որ կանչուելու օրը ուրախութեամբ տեսնէ
քու փառքիդ լոյսը,
եւ արդարներու օթեւանին մէջ բարիքներու յոյսովը հանգչի՝
մինչեւ քու մեծ գալստեանդ օրը.
եւ ողորմէ՛ քու արարածներուդ եւ ինծի՝ բազմամեղիս:

22. Արդար Դատաւոր,
երբ Հօրդ փառքով գաս՝ ողջերն ու մեռելները դատելու,
դատաստանի մի՛ մտներ քու ծառայիդ հետ,
այլ փրկէ՛ զիս յաւիտենական կրակէն,
եւ երկինքի արքայութեանդ մէջ ինծի լսել տուր
արդարներուն ուղղուած երանաւէտ կոչը.
եւ ողորմէ՛ քու արարածներուդ եւ ինծի՝ բազմամեղիս:


Աղոթքն ամբողջական ձայնագրությամբ եւ 
8 լեզվով հասանելի ենթագրերով կարող եք լսել այստեղ՝ 
https://youtu.be/t0_I_fl5A8s

ԱՂՈԹՔ՝ ՀԱՂՈՐԴՎԵԼՈՒՑ ԱՌԱՋ

ԳՐԱԲԱՐ

ԺԹ. Պարգեւիչ ողորմութեան,
պարգեւեա ինձ ուղղափառ հաւատով,
եւ բարի գործով,
եւ սուրբ մարմնոյ եւ արեան քո հաղորդութեամբ գալ առ քեզ.
եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆ

19.  Պարգևի՛չ ողորմության,
պարգևի՛ր ինձ ուղղափառ հավատքով
և բարի գործով
և Քո սուրբ Մարմնի և Արյան հաղորդությամբ գալ Քեզ մոտ.
և ողորմի՛ր Քո արարածներին և ինձ՝ բազմամեղիս: 

ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆ

19. Ողորմութիւն պարքեւող [Տէր],
շնորհէ՛ ինծի՝ որ ուղղափառ հաւատքով,
բարի գործերով
ու սուրբ Մարմինդ եւ Արիւնդ ճաշակած գամ քովդ.
եւ ողորմէ՛ քու արարածներուդ եւ ինծի՝ բազմամեղիս:

Աղոթքն ամբողջական ձայնագրությամբ եւ 
8 լեզվով հասանելի ենթագրերով կարող եք լսել այստեղ՝ 
https://youtu.be/t0_I_fl5A8s

ՎԱՏ ՍՈՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՀՐԱԺԱՐՎԵԼՈՒ ԱՂՈԹՔ

ԳՐԱԲԱՐ

ԺԷ. Դարձուցիչ մոլորելոց,
դարձո զիս ի չար սովորութեանց իմոց ի բարի սովորութիւն,
եւ բեւեռեա ի հոգի իմ զսոսկալի օր մահուն,
եւ զերկիւղ գեհենոյն,
եւ զսէր արքայութեանն,
զի զղջացայց ի մեղաց,
եւ գործեցից զարդարութիւն.
եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս: 

ԺԸ. Աղբիւր անմահութեան,
աղբերացո ի սրտէ իմմէ
զարտասուս ապաշխարութեան որպէս պոռնկին,
զի լուացից զմեղս անձին իմոյ
յառաջ քան զելանելն իմ յաշխարհէս.
եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս: 


ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆ

17.  Մոլորյալներին դարձի՛ բերող,
ե՛տ դարձրու ինձ իմ չար սովորություններից բարի սովորության
և բևեռի՛ր իմ հոգում մահվան սոսկալի օրը
և գեհենի երկյուղը
և արքայության սերը,
որպեսզի զղջամ մեղքերիս համար
և գործեմ արդարություն.
և ողորմի՛ր Քո արարածներին և ինձ՝ բազմամեղիս: 

18. Անմահությա՛ն աղբյուր,
բխեցրո՛ւ իմ սրտից ապաշխարության արտասուքներ,
ինչպես պոռնիկին,
որպեսզի լվանամ իմ հոգու մեղքերն
աշխարհից ելնելուց առաջ.
և ողորմի՛ր Քո արարածներին և ինձ՝ բազմամեղիս:


ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆ

17. Մոլորեալները դարձի բերող [Տէր],
դարձո՛ւր զիս իմ չար սովորութիւններէս դէպի բարի սովորութիւն,
եւ իմ հոգիիս մէջ բեւեռէ մահուան սոսկալի օրը,
դժոխքի սարսափը
եւ արքայութեան սէրը,
որպէսզի զղջամ իմ մեղքերուս համար
եւ արդարութիւն գործեմ.
եւ ողորմէ՛ քու արարածներուդ եւ ինծի՝ բազմամեղիս:

18. Անմահութեան աղբիւր,
ապաշխարութեան արցունքնե՛ր հոսեցուր սրտէս,
ինչպէս պոռնիկին [սրտէն հոսեցուցիր],
որպէսզի այս աշխարհէն դեռ չելած՝
լուամ իմ մեղքերս.
եւ ողորմէ՛ քու արարածներուդ եւ ինծի՝ բազմամեղիս:Աղոթքն ամբողջական ձայնագրությամբ եւ 
8 լեզվով հասանելի ենթագրերով կարող եք լսել այստեղ՝ 
https://youtu.be/t0_I_fl5A8s

ԱՂՈԹՔ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻՑ ԵՒ ՔՆԵԼՈՒՑ ԱՌԱՋ

ԳՐԱԲԱՐ

ԺԵ. Պահապան ամենայնի Քրիստոս,
աջ քո հովանի լիցի ի վերայ իմ,
ի տուէ եւ ի գիշերի,
ի նստիլ ի տան,
ի գնալ ի ճանապարհ,
ի ննջել եւ ի յառնել,
զի մի երբեք սասանեցայց.
եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆ

15.  Պահապա՛ն բոլորի Քրիստո՛ս,
Քո աջը թող հովանի լինի ինձ վրա
գիշեր թե ցերեկ,
թե՛ տանը նստելիս,
թե՛ ճանապարհ գնալիս,
ննջելիս և թե՛ արթնանալիս,
որպեսզի երբեք չսասանվեմ.
և ողորմի՛ր Քո արարածներին և ինձ՝ բազմամեղիս:

ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆ

15. Դուն՝ որ բոլորին պահապանն ես, Քրիստոս,
քու աջդ թող հովանի՛ ըլլայ իմ վրաս՝
գիշեր ու ցերեկ,
տան մէջ նստած ատենս,
թէ ճամբան գացած ատենս,
քնացած թէ արթնցած ատենս,
որպէսզի երբե՛ք չսասանիմ.
եւ ողորմէ՛ քու արարածներուդ եւ ինծի՝ բազմամեղիս:

Աղոթքն ամբողջական ձայնագրությամբ եւ 
8 լեզվով հասանելի ենթագրերով կարող եք լսել այստեղ՝ 
https://youtu.be/t0_I_fl5A8s

ԱՂՈԹՔ ՎԱՏ ՄԱՐԴԿԱՆՑԻՑ ԵՎ ՉԱՐԻՑ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ

ԳՐԱԲԱՐ

ԺԴ. Խնամող արարածոց,
պահեա նշանաւ Խաչի քո զհոգի եւ զմարմին իմ
ի պատրանաց մեղաց,
ի փորձութեանց դիւաց,
եւ ի մարդոց անիրաւաց,
եւ յամենայն վտանգից հոգւոյ եւ մարմնոյ.
եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆ

14.  Խնամո՛ղ արարածների,
պահի՛ր Քո Խաչի նշանով իմ հոգին և մարմինը
մեղքերի պատրանքներից,
դևերի փորձություններից,
անիրավ մարդկանցից
և հոգու ու մարմնի բոլոր վտանգներից.
և ողորմի՛ր Քո արարածներին և ինձ՝ բազմամեղիս:

ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆ

14. Արարածները խնամող [Տէր],
քու խաչիդ նշանովը
հեռո՛ւ պահէ հոգիս եւ մարմինս՝
մեղքի խաբկանքներէն,
դեւերու փորձութիւններէն,
անիրաւ մարդերէն
եւ հոգիի ու մարմինի ամէն տեսակի վտանգներէն.
եւ ողորմէ՛ քու արարածներուդ եւ ինծի՝ բազմամեղիս:

Աղոթքն ամբողջական ձայնագրությամբ եւ 
8 լեզվով հասանելի ենթագրերով կարող եք լսել այստեղ՝ 
https://youtu.be/t0_I_fl5A8s

ԱՍՏԾՈ ԿԱՄՔԸ ԽՆԴՐԵԼՈՒ ԱՂՈԹՔ

ԳՐԱԲԱՐ

ԺԲ. Կամեցող բարեաց Տէր կամարար,
մի՛ թողուր զիս ի կամս անձին իմոյ գնալ,
այլ առաջնորդեա ինձ լինել միշտ ըստ կամաց քոց բարեսիրաց.
եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

ԺԳ. Արքայ Երկնաւոր,
տո՛ւր ինձ զարքայութիւն քո
զոր խոստացար սիրելեաց քոց,
եւ զօրացո զսիրտ իմ ատել զմեղս,
եւ սիրել զքեզ միայն,եւ առնել զկամս քո.
եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:


ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆ

12.  Բարիք կամեցող Տե՛ր կամարար,
մի՛ թող ինձ իմ անձի կամքով գնալ,
այլ առաջնորդի՛ր ինձ միշտ լինել ըստ Քո բարեսեր կամքի.
և ողորմի՛ր Քո արարածներին և ինձ՝ բազմամեղիս:

13.  Արքա՛ երկնավոր,
տո՛ւր ինձ Քո արքայությունը,
որ խոստացար Քո սիրելիներին,
զորացրո՛ւ իմ սիրտը՝ ատելու մեղքը
և միայն Քեզ սիրելու և Քո կամքը կատարելու.
և ողորմի՛ր Քո արարածներին և ինձ՝ բազմամեղիս: 


ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆ

12. Բարիք կամեցող, կամքերը կատարող Տէր,
մի՛ թողուր որ ես իմ կամքիս համաձայն ընթանամ,
այլ առաջնորդէ՛ զիս՝ որ միշտ քու բարեսէր կամքիդ համաձայն ապրիմ.
եւ ողորմէ՛ քու արարածներուդ եւ ինծի՝ բազմամեղիս:

13.  Երկնաւոր թագաւոր,
տո՛ւր ինծի քու արքայութիւնդ՝
զոր քեզ սիրողներուն խոստացար.
եւ զօրացո՛ւր իմ սիրտս՝ որպէսզի մեղքը ատեմ
եւ միայն քե՛զ սիրեմ եւ քու կամքդ կատարեմ.
եւ ողորմէ՛ քու արարածներուդ եւ ինծի՝ բազմամեղիս:


Աղոթքն ամբողջական ձայնագրությամբ եւ 
8 լեզվով հասանելի ենթագրերով կարող եք լսել այստեղ՝ 
https://youtu.be/t0_I_fl5A8s

ԱՂՈԹՔ ԳՈՐԾ ՍԿՍԵԼՈՒՑ ԱՌԱՋ

ԳՐԱԲԱՐ

ԺԱ. Իմաստութիւն Հօր Յիսուս,
տուր ինձ իմաստութիւն
զբարիս խորհել եւ խօսել եւ գործել
առաջի քո յամենայն ժամ.
ի չար խորհրդոց, ի բանից եւ ի գործոց փրկեա զիս.
եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս: 


ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆ

11.   Հոր իմաստություն Հիսո՛ւս,
տո՛ւր ինձ իմաստություն՝
ամեն ժամ Քո առջև
բարին խորհելու, խոսելու և գործելու:
Փրկի՛ր ինձ չար խորհուրդներից, խոսքերից և գործերից.
և ողորմի՛ր Քո արարածներին և ինձ՝ բազմամեղիս:


ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆ

11. Դուն՝ Հօրը իմաստութիւնը՝ Յիսուս,
իմաստութի՛ւն տուր ինծի՝
որ բարի բաներ խորհիմ, խօսիմ եւ գործեմ
քու առջեւդ՝ ամէն ժամ.
չար խորհուրդներէ, խօսքերէ եւ գործերէ փրկէ՛ զիս.
եւ ողորմէ՛ քու արարածներուդ եւ ինծի՝ բազմամեղիս:

Աղոթքն ամբողջական ձայնագրությամբ եւ 
8 լեզվով հասանելի ենթագրերով կարող եք լսել այստեղ՝ 
https://youtu.be/t0_I_fl5A8s

ԱՂՈԹՔ ԱՍՏԾՈՎ ԼՈՒՍԱՎՈՐՎԵԼՈՒ

ԳՐԱԲԱՐ

Ժ. Հուր կենդանի Քրիստո՛ս,
զհուր սիրոյ քո զոր արկեր յերկիր,
բորբոքեա յանձն իմ,
զի այրեսցէ զաղտ հոգւոյ իմոյ,
եւ սրբեսցէ զխիղճ մտաց իմոց,
եւ մաքրեսցէ զմեղս մարմնոյ իմոյ,
եւ վառեսցէ զլոյս գիտութեան քո ի սրտի իմում.
եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆ

10.  Հուր կենդանի Քրիստո՛ս,
Քո սիրո հուրը, որ գցեցիր երկրի վրա,
բորբոքի՛ր իմ անձում,
որպեսզի այրի իմ հոգու աղտերը
և սրբի իմ մտքի խիղճը,
մաքրի իմ մարմնի մեղքերը
և վառի Քո գիտության լույսն իմ սրտում.
և ողորմի՛ր Քո արարածներին և ինձ՝ բազմամեղիս: 

ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆ

10. Դուն՝ կենդանի կրա՛կ,Քրիստոս,
իմ սրտիս մէջ բորբոքէ՛ քու սիրոյդ կրակը,
որ այս աշխարհը ձգեցիր,
որպէսզի այրէ հոգիիս աղտերը,
սրբէ խղճմտանքս
եւ մաքրէ մարմինիս մեղքերը,
եւ սրտիս մէջ քու գիտութեանդ լոյսը վառէ.
եւ ողորմէ՛ քու արարածներուդ եւ ինծի՝ բազմամեղիս:

Աղոթքն ամբողջական ձայնագրությամբ եւ 
8 լեզվով հասանելի ենթագրերով կարող եք լսել այստեղ՝ 
https://youtu.be/t0_I_fl5A8s

ԱՂՈԹՔ ԱՄԵՆ ՏԵՍԱԿ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

ԳՐԱԲԱՐ

ԺԶ. Աստուած իմ,
որ բանաս զձեռն քո,
եւ լնուս զամենայն արարածս ողորմութեամբ քով.
քեզ յանձն առնեմ զանձն իմ.
դու հոգա եւ պատրաստեա զպէտս հոգւոյ եւ մարմնոյ իմոյ
յայսմհետէ մինչեւ յաւիտեան.
եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆ

16.  Աստվա՛ծ իմ,
որ բացում ես ձեռքերդ
և լցնում բոլոր արարածներիդ Քո ողորմությամբ,
Քեզ եմ հանձնում իմ անձը,
Դո՛ւ հոգա և պատրաստիր իմ հոգու և մարմնի կարիքները
այսուհետև մինչև հավիտյանս.
և ողորմի՛ր Քո արարածներին և ինձ՝ բազմամեղիս: 

ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆ

16. Աստուած իմ,
որ ձեռքդ կը բանաս
եւ բոլոր արարածներդ կը լիացնես քու ողորմութեամբդ.
ինքզինքս քեզի՛ կը յանձնեմ.
դո՛ւն հոգա եւ պատրաստէ հոգիիս եւ մարմնիս բոլոր պէտքերը,
այսօրունէ մինչեւ յաւիտեան.
եւ ողորմէ՛ քու արարածներուդ եւ ինծի՝ բազմամեղիս:

Աղոթքն ամբողջական ձայնագրությամբ եւ 
8 լեզվով հասանելի ենթագրերով կարող եք լսել այստեղ՝ 
https://youtu.be/t0_I_fl5A8s

ԱՂՈԹՔ ԸՆՏԱՆԻՔԻ

Սիրող և ողորմած Աստված, օգնի՛ր մեր ընտանիքին, որպեսզի զորանանք հավատքով ու հավատարմությամբ:

Օգնի՛ր, որ Քո բարությունից սովորելով, օգնենք ու կարեկից լինենք դիմացինին:

Օգնի՛ր, որ մեր ընտանիքում գիտակից խոնարհությամբ Քո փառքն ու մեծությունը պատմվի:

Օգնի՛ր, որ մեր ընտանիքում հեզությամբ ապրենք՝ միշտ Քեզ փառք տալով:

Օգնի՛ր, որ մեր ընտանիքում յուրաքանչյուր անդամիու հարազատի նկատմամբ համբերությամբ լցվենք:

Իսկ ամեն բանից առաջ օժտի՛ր մեզ Քո սիրով, որպեսզի այդ սիրով ապրենք ու պտղաբեր լինենք՝ փառք տալով Հորը, Որդուն և Սուրբ Հոգուն. ամեն:

ԱՂՈԹՔ ՀԱՅ ԱԶԳԻ ՀԱՄԱՐ

Տե՛ր Աստված, խնդրում ենք, տուր Հայոց ազգիս Քո աստվածային խաղաղությունը,
առաքի՛ր քո Սուրբ Հոգին, որպեսզի ողջ ժողովրդիս սրտի մեջ հեղի սիրո և միաբանության շնորհը։ 
Բազումողորմ Տեր, գթա՛ ցրված հոտիդ և մի՛ թող տանջվել անմիաբան հոգով։

Տե՛ր Աստված մեր, ամեն ժամ զորավիգ և օգնակա՛ն եղիր ազգիս՝ տանը և ճանապարհին, ծովում և ցամաքում, առնելիս և տալիս, վարելիս և վաստակելիս և հաջողիր բոլոր բարի գործերում։

Տե՛ր Աստված մեր, շնորհի՛ր  նաև  ազգիս  առաջնորդներին բարեպաշտություն և միմյանց հանդեպ սեր, մղի՛ր նրանց աղքատ տնանկների հանդեպ գթության, խնամածության և ողջ հասարակության հանդեպ օժանդակության։

Նաև, ողորմած Աստված, հեռացրո՛ւ ցասումը և պատուհասը ողջ ազգից և գավառներից, ինչպես նաև բոլորի տներից և ողջ հայոց աշխարհից։

Փրկի՛ր չար պատահարներից և ձախորդություններից, հիվանդություններից, սովից, սրից, տարաժամ մահից, և այլ վշտաբեր պատահարներից, որոնք մեզ վրա են գալիս մեր մեղքերի պատճառով։

Ցո՛ւյց տուր բոլորին, որ Դու ես Տեր և Աստված և Քեզ հուսացողներին իսպառ չես թողնում, որի համար ամեն ինչում և ամենքից Քեզ փառք, պատիվ և երկրպագություն անբաժանելի և միասնական Սուրբ Երրորդությանդ, այժմ և հավիտյանս․ Ամեն։

ՊԱՀՊԱՆԻՉ ԶՈՐԱՎՈՐ ԱՂՈԹՔ ՍՈՒՐԲ ԿԻՊՐԻԱՆՈՍԻ

Հանուն Հոր, եվ Որդու եվ Սուրբ Հոգու. Ամեն

Երկնքի բարձունքներում Աստծուն փա՜ռք, երկրին խաղաղություն և մարդկանց մեջ հաճություն: Աստված ստեղծեց Կիրակին՝ (Հարության օրը) և այն օրհնեց ու սրբացրեց: Իրենով ստեղծվեց ամեն բան, ինչ որ կա, թե երկնքում, թե երկրի վրա: Նա բազմաթիվ հրաշքներ կատարեց և Իրենով ամբողջացրեց արդար ու բարի գործերը, Իր ամենազոր կարողությամբ ջնջեց չարի բոլոր գործերը: Նա ստեղծեց երկինքն ու երկիրը և ինչ որ կա նրա մեջ: Ե՜ս, Կիպրիանոսս՝ այժմ կենդանի Աստծո անարժան ծառան, ինքնքկամ հոժարությամբ ուխտեցի ու նվիրվեցի արդարության միակ Աստծուն՝ տիեզերքի վեհագույն Բարձրյալին և հավիտյանս հավիտենից ապրող Հիսուս Քրիստոսին։

Ով իմ Աստված, Դու ճանաչում ես ինձ՝ անարգ ու անարժան ծառայիդ չար գործերը, որովհետև նախքան աստվածային լույսովդ լուսավորվելս, ես ամբողջովին ենթակա էի չար սատանային և նրա պիղծ ու կործանարար խորհուրդներով էի առաջնորդվում: Քեզանից հեռացած լինլուս պատճառով, հալածում էի բոլոր Քեզ հավատացողներին. այլ խոսքով ասած, ես՝ թշվառս, կատարելապես Քո թշնամին էի: Իմ զազրելի և ատելի գործերի պատճառով ո՜չ երկինքն էր իր անձրևը տեղում և ոչ էլ երկիրն էր իր պտուղները տալիս: Բայց երբ աստվածային լույսդ իմ վրա ծագեց և երկնային շնորհդ ողողեց ինձ, անմիջապես Քեզ դարձա ու խոստովանեցի Քո աստվածությունդ և հավատացի սուրբ Օրենքիդ: Արդ, հիմա ո՜վ Տեր, աղաչում եմ, ներիր Քո դեմ գործած իմ բոլոր մեղքերը և անտեսիր նախկին տգիտությունս և անմտությունս:

Եվ այժմ զղջումով, ապաշխարհությամբ ու Քեզ դառնալով, Ո՜վ մարդասեր Աստված, Քո Հայրական ներումն եմ խնդրում մեղավորիս հանդեպ: Ո՜վ բարերար Տեր, աղաչում ու խնդրում եմ, որ աստվածային Քո զորությամբ պահպանես նաև բոլոր նրանց, որոնք այս աղոթքը կկարդան, կամ կլսեն ու կկրեն իրենց հետ, կամ կունենան տներում, կամ գործատեղերում. իրենցից հեռու պահիր ամեն չարություն, վնասակարություն, ցավ ու աղետ: Նաև ազատիր նրանց չար աչքերից, կախարդություններից և սատանայական դիվախորհուրդ բոլոր ազդեցություններից: Թող որ Քո բարի Աչքը հովանի լինի Քեզ հուսացողների վրա, որպեսզի ո՜չ արթուն եղած ժամանակ և ոչ էլ քնած պահին, չար հրեշտակը չհամարձակվի վնասել նրանց, այլ Քո Աստվածային ամենակարող զորությունը հզոր պարիսպ լինի նրանց՝ ընդդեմ սատանայական ամեն տեսակ որոգայթների եւ հարձակումների: 

Թող որ սուրբ Աստվածածին Կույս Մարիամի և համայն սրբերիդ անկասելի բարեխոսությունը պաշտպանի նրանց գիշերային խավարից, գայթակղող երևակայություններից ու պիղծ ոգիներից: Եվ ինչպես մոմն է հալվում կրակի առջև, այդպես էլ թշնամու զորությունները թող հեռանան Տիրոջ այն զավակից, որ կկրի այս աղոթքը: Տերն Ինքը կկարգավորի նրա բարի գործերը, կպաշտպանի նրա սիրտը, միտքը, հոգին ու ներքին և արտաքին զգայարանները: Եվ չորս ավետարանիչների՝ Մատթեոսի, Մարկոսի, Ղուկասի ու Հովհաննեսի և բոլոր սրբերի բարեխոսությամբ կօրհնի նրանց ելքն ու մուտքը, ամբողջ ունեցվածքը կպահի բոլոր տեսակի չար ու պիղծ ուժերից: Ամեն: 

Եվ այնպես, ինչպես անջուր անապատի մեջ Իսրայելի ժողովրդի ծարավը հագեցնելու համար Մովսեսի ձեռքով ժայռը ճեղքվեց ու ջուր բխեց այնտեղից, և ինչպես որ Տերը դրախտի միջից չորս գետեր բխեցրեց՝ (Գեհոնը, Փիսոնը, Տիգրիսն ու Եփրատը) ոռոգելու համար ամբողջ երկրի երեսը, նույնպես էլ Տերն այս աղոթքը կարդացողի ու կրողի ներաշխարհում պիտի բխեցնի Աստվածային շնորհի և առատ պարգևների աղբյուրներ, պիտի պաշտպանի նրա բոլոր զավակներին և պիտի օրհնելով օրհնի նրա որովայնի պտուղները: Եվ անվանի երդմնեցուցիր Անտոն անապատականի՝ մեծ ճգնավորի բարեխոսությամբ ու աստվածային սուրբ Պատարագի քահանայական զգեստի իշխանությամբ դուրս պիտի վտարի չարի բոլոր երևելի ու աներևույթ թշնամիները: Ամեն: 

Դու՜, ով Տեր, որ Սուրբ Ավետարանի մեջ ասացիր. «Ինչ որ կապեք երկրի վրա՝ կապված պիտի լինի երկնքի մեջ, և ինչ որ արձակեք երկրի վրա՝ արձակված պիտի լինի երկնքի մեջ», ուստի Քո զորությամբ ո՜վ Տեր, արտոնի՜ր, որ այս աղոթքը կրողը արձակված լինի իր մեղքերից և չարի ու նրա գաղտնի որոգայթների դեմ պաշտպանություն և ապահովություն գտնի, որպեսզի ո՜չ ցերեկ ժամանակ չար հրեշտակը կարողանա վնասել իրեն և ոչ էլ գիշերվա պահին՝ պիղծ ոգին: 

Ո՜վ ամենակալ Տեր և Աստված, աղաչում եմ, զորացրու այս աղոթքին վստահող հոգուն ու բժշկիր նրան իր հոգեկան, մտավոր ու ֆիզիկական բոլոր տեսակի հիվանդություններից ու տանջող ցավերից,  բարեխոսությամբ սուրբ մարգարեներիդ ու մարտիրոսներիդ, խստակենցաղ ճգնավորներիդ, որոնք իրենց աղոթքներով ու գործերով հաճելի եղան Քեզ: Աստծո ամենակարող զորությունը կխորտակի դևերի ուժը ու նրանց կնետի դժոխքի խորխորատը: Այս աղոթքի զորությունը հայտնաբերում ու վտարում է նրանց, եթե բնակություն են հաստատել երկաթի, օդի, հողի, ջրի եւ այլ նյութերի, կամ երկրի ստորին վայրերում. Զորությամբ սուրբ Առաքյալների, արդար Աբելի պատարագի Ենովքի նվիրման, Մովսեսի հեզության, Դավթի սաղմոսների, Հիսուս Քրիստոսի հաղթական սուրբ Խաչի, մեր բոլորի Մոր՝ կույս Մարիամի և համայն սրբերի. ամեն: 

Ես հրամայում եմ ձեզ, ով դժոխային պիղծ ոգիներ, Ամենազոր Տիրոջ Անունով, Ով անդամալույծի ոտքի հանեց, ի ծնե կույրի աչքերը բացեց և չորս օրվա գերեզման մտած Ղազարոսին հարություն պարգևեց, որ հեռանա՜ք ու վռնդվե՜ք յուրաքանչյուր անձից, ով կրում է այս աղոթքը, ու անհետանաք նրա մոտից, այնպես, ինչպես փոշին է ցրվում զորեղ քամուց: Երդմնեցնում եմ քեզ, ո՜վ չար սատանա, որ թողնես ու հեռանաս նրանից: Կապում եմ քեզ Աստծո զորությամբ, որ ծովը կապեց մի ափ ավազով: Դու չե՜ս կարող և իրավունք չունե՜ս վնաս պատճառելու այս աղոթքը կրողին. Հոր, Որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով: Ամեն: 

Ով մեր գթառատ Աստված, անսահման ու մարդասեր ողորմությանդ ապավինելով, աղաչում եմ Քեզ, օրհնի՜ր այս աղոթքը կրող զավակներիդ, և հաղթական սուրբ Խաչիդ կնիքով պահիր-պահպանիր նրանց ընտանիքները, կանանց, զավակներին, տներն ու ստացվածքները: Լիառատ կյանքի արգասավորություն և հաջողություն պարգևիր, փրկի՜ր նրանց չարի բոլոր հարձակումներից, որպեսզի երբ այս աղոթքները ընդունես և մեր մարմինները բժշկես, երախտապարտ հոգով ու գոհունակ սրտով երկրպագելով, փառավորենք Ամենասուրբ Երրորդությանդ. Ում վայել է փառքը, իշխանությունն ու պատիվը, հավիտյանս, հավիտենից. ամեն:

Հեղինակ՝ ԿԻՊՐԻԱՆՈՍ

ԱՂՈԹՔ ԱՍՏԾՈ ՊԱՏՎԻՐԱՆՆԵՐՈՎ ԱՊՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

ԳՐԱԲԱՐ

Թ. Ամենախնամ Տէր,
դի՛ր պահապան աչաց իմոց զերկիւղ քո սուրբ ոչ եւս հայիլ յայրատ,
եւ ականջաց իմոց` ոչ ախորժել լսել զբանս չարութեան,
եւ բերանոյ իմոյ` ոչ խօսել զսուտութիւն,
եւ սրտի իմոյ` ոչ խորհել զչարութիւն,
եւ ձեռաց իմոց` ոչ գործել զանիրաւութիւն,
եւ ոտից իմոց` ոչ գնալ ի ճանապարհս անօրէնութեան,
այլ ուղղեա զշարժումն սոցա լինել միշտ ըստ պատուիրանաց քոց յամենայնի.
եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս: 

ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆ

9.  Ամենախնա՛մ Տեր,
Քո սուրբ երկյուղը պահապան դի՛ր աչքերիս` այլևս անպատկառ չնայելու,
ականջներիս՝ չախորժելու լսել չար խոսքեր,
բերանիս՝ սուտ չխոսելու,
սրտիս՝ չարը չխորհելու,
ձեռքերիս՝ անիրավություն չգործելու,
և ոտքերիս՝ անօրենության ճանապարհով չգնալու,
այլ ուղղի՛ր սրանց ընթացքը` միշտ լինելու ըստ Քո պատվիրանների.
և ողորմի՛ր Քո արարածներին և ինձ՝ բազմամեղիս: 

ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆ

9. Բոլորը խնամող Տէր,
քու սուրբ երկիւղդ պահապա՛ն դիր աչքերուս՝ որ այլեւս անառակ ու ցանկացող աչքով չնայիմ,
եւ ականջներուս՝ որ ախորժ չզգամ չար խօսքեր լսելէ,
եւ բերանիս՝ որ ստութիւն չխօսիմ,
եւ սրտիս՝ որ չարութիւն չխորհիմ,
եւ ձեռքերուս՝ որ անիրաւութիւն չգործեմ,
եւ ոտքերուս՝ որ անօրէնութեան ճամբաներէն չքալեմ.
այլ ուղղէ՛ասոնց շարժումը,
որպէս զի միշտ քու պատուիրաններուդ համաձայն ըլլան՝ ամէն բանի մէջ.
եւ ողորմէ՛ քու արարածներուդ եւ ինծի՝ բազմամեղիս:

Աղոթքն ամբողջական ձայնագրությամբ եւ 

8 լեզվով հասանելի ենթագրերով կարող եք լսել այստեղ՝ 

https://youtu.be/t0_I_fl5A8s

ԶՂՋՄԱՆ ԱՂՈԹՔ

ԳՐԱԲԱՐ

Զ. Անեղ բնութիւն, մեղա՜յ քեզ մտօք իմովք, հոգւով եւ մարմնով իմով. մի՛ յիշեր զմեղս իմ զառաջինս վասն անուանդ քում սրբոյ. եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս: 

Է. Տեսող ամենայնի, մեղայ քեզ խորհրդով բանիւ եւ գործով. ջնջեա՛ զձեռագիր յանցանաց իմոց, եւ գրեա՛ զանուն իմ ի դպրութեան կենաց. եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս: 

Ը. Քննող գաղտնեաց, մեղայ քեզ կամաւ եւ ակամայ, գիտութեամբ եւ անգիտութեամբ, թողութիւն շնորհեա մեղաւորիս, զի ի ծննդենէ սուրբ աւազանին մինչեւ ցայսօր մեղուցեալ եմ առաջի աստուածութեանդ քո զգայարանօք իմովք, եւ ամենայն անդամօք մարմնոյս. եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆ

6.   Անե՛ղ բնություն, մեղա՜ Քեզ իմ մտքով, հոգով և մարմնով, հանուն Քո սուրբ անվան մի՛ հիշիր իմ նախկին մեղքերը. և ողորմի՛ր Քո արարածներին և ինձ՝ բազմամեղիս:  

7. Ամեն ինչ տեսնող Աստված, մեղանչեցի Քո առջև խորհրդով, խոսքով և գործով, ջնջի՛ր իմ հանցանքների ձեռագիրը և գրի՛ր անունս Կյանքի Գրքում. և ողորմի՛ր Քո արարածներին և ինձ՝ բազմամեղիս։

8. Գաղտնիքնե՛ր քննող, մեղա՜ Քեզ կամա և ակամա, գիտությամբ և անգիտությամբ, թողությո՛ւն շնորհիր մեղավորիս, քանզի սուրբ Ավազանի ծնունդից մինչև այսօր մեղանչել եմ Աստվածությանդ առաջ իմ զգայարաններով և մարմնիս բոլոր անդամներով. և ողորմի՛ր Քո արարածներին և ինձ՝ բազմամեղիս:

ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆ

6.  Անեղ բնութիւն, մեղանչեցի քեզի դէմ՝ մտքովս, հոգիովս եւ մարմնովս. մի՛ յիշեր իմ առաջուան մեղքերս՝ քու սուրբ անունիդ համար. եւ ողորմէ՛ քու արարածներուդ եւ ինծի՝ բազմամեղիս:

7. Ամենատես [Աստուած], մեղանչեցի քեզի դէմ՝ մտածումով, խօսքով եւ գործով. ջնջէ՛ իմ յանցանքներուս մուրհակը, եւ Կեանքի Գիրքին մէջ գրէ անունս. եւ ողորմէ՛ քու արարածներուդ եւ ինծի՝ բազմամեղիս։

8. Գաղտնիքները քննող [Աստուած], մեղք գործեցի քեզի դէմ՝ կամայ եւ ակամայ, գիտակցաբար եւ անգիտակցաբար. թողութի՛ւն շնորհէ մեղաւորիս, որովհետեւ սուրբ Աւազանէն ծնելէս մինչեւ այսօր մեղք գործած եմ քու Աստուածութեանդ առջեւ՝ զգայարանքներովս եւ մարմնիս բոլոր անդամներով. եւ ողորմէ՛ քու արարածներուդ եւ ինծի՝ բազմամեղիս:

Աղոթքն ամբողջական ձայնագրությամբ եւ 

8 լեզվով հասանելի ենթագրերով կարող եք լսել այստեղ՝ 

https://youtu.be/t0_I_fl5A8s

ԱՂՈԹՔ ՀՈՐԸ, ՈՐԴՈՒՆ ԵՎ ՍՈՒՐԲ ՀՈԳՈՒՆ

ԳՐԱԲԱՐ

Գ. Հայր երկնաւոր Աստուած ճշմարիտ, որ առաքեցեր զորդիդ քո սիրելի ի խնդիր մոլորեալ ոչխարին, մեղայ յերկինս եւ առաջի քո, ընկալ զիս որպես զանառակ որդին, եւ զգեցո ինձ զպատմուճանն զառաջին զոր մերկացայ մեղօք. եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս: 

Դ. Որդի Աստուծոյ, Աստուած ճշմարիտ, որ խոնարհեցար ի Հայրական ծոցոյ, եւ առեր մարմին ի սրբոյ կուսէն Մարիամայ վասն մերոյ փրկութեան, խաչեցար, թաղեցար եւ յարեար ի մեռելոց, եւ համբարձար փառօք առ հայր. մեղայ յերկինս եւ առաջի քո, յիշեա զիս որպէս զաւազակն յորժամ գաս արքայութեամբ քով. եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս: 

Ե. Հոգի Աստուծոյ, Աստուած ճշմարիտ, որ իջեր ի Յորդանան եւ ի վերնատունն, եւ լուսաւորեցեր զիս մկրտութեամբ սուրբ աւազանին. մեղայ յերկինս եւ առաջի քո, մաքրեա զիս վերստին աստուածային հրով քով` որպէս հրեղէն լեզուօք սուրբ զառաքեալսն. եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆ

3.   Հա՛յր երկնավոր, Աստվա՛ծ ճշմարիտ, որ առաքեցիր Քո սիրելի Որդուն մոլորված ոչխարին փնտրելու համար, մեղա՜ երկնքի ու Քո առաջ, ընդունի՛ր ինձ ինչպես անառակ որդուն և հագցրո՛ւ ինձ առաջին պատմուճանը, որից մերկացա մեղքով. և ողորմի՛ր Քո արարածներին և ինձ՝ բազմամեղիս: 

4. Որդի՛ Աստծո, Աստվա՛ծ ճշմարիտ, որ իջար հայրական ծոցից և մարմին առար սուրբ Կույս Մարիամից մեր փրկութեան համար, խաչվեցիր, թաղվեցիր և հարություն առար մեռելներից ու փառքով համբարձվեցիր առ Հայրը, մեղա՜յ երկնքի և Քո առաջ, հիշի՛ր ինձ, ինչպես ավազակին, երբ գաս Քո արքայությամբ. և ողորմի՛ր Քո արարածներին և ինձ՝ բազմամեղիս:

5. Հոգի՛ Աստծո, Աստվա՛ծ ճշմարիտ, որ իջար Հորդանան և Վերնատուն և լուսավորեցիր ինձ սուրբ ավազանի մկրտությամբ, մեղա՜յ երկնքի և Քո առաջ, մաքրի՛ր ինձ վերստին Քո աստվածային հրով, ինչպես հրեղեն լեզուներով՝ սուրբ առաքյալներին. և ողորմի՛ր Քո արարածներին և ինձ՝ բազմամեղիս:

ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆ

3.  Հայր երկնաւոր, ճշմարիտ Աստուած, որ քու սիրելի Որդիդ ղրկեցիր՝ մոլորեալ ոչխարը փնտռելու համար. մեղանչեցի երկինքի դէմ՝ քու առջեւդ. ընդունէ՛ զիս իբրեւ անառակ որդին, եւ հագցո՛ւր ինծի առաջին պատմուճանը, զոր վրայէս հանեցի մեղքերովս. եւ ողորմէ՛ քու արարածներուդ եւ ինծի՝ բազմամեղիս:

4. Որդի Աստուծոյ, ճշմարիտ Աստուած, որ հայրական ծոցէն խոնարհեցար եւ մարմին առիր սուրբ կոյս Մարիամէն՝ մեր փրկութեան համար. խաչուեցար, թաղուեցար, յարութիւն առիր մեռելներէն, եւ փառքով համբարձար՝ Հօրը քով. մեղանչեցի երկինքի դէմ՝ քու առջեւդ. երբ քու թագաւորութեամբդ գաս, յիշէ՛ զիս, ինչպէս աւազակը ընդունեցիր. եւ ողորմէ՛ քու արարածներուդ եւ ինծի՝ բազմամեղիս:

5. Հոգի Աստուծոյ, ճշմարիտ Աստուած, որ Յորդանան [գետին վրայ] եւ Վերնատունը իջար, եւ զիս լուսաւորեցիր սուրբ Աւազանին մկրտութեամբ. մեղանչեցի երկինքի դէմ՝ քու առջեւդ. վերստի՛ն մաքրէ զիս քու աստուածային կրակովդ, ինչպէս հրեղէն լեզուներով մաքրեցիր սուրբ առաքեալները. եւ ողորմէ՛ քու արարածներուդ եւ ինծի՝ բազմամեղիս:

Աղոթքն ամբողջական ձայնագրությամբ եւ 

8 լեզվով հասանելի ենթագրերով կարող եք լսել այստեղ՝ 

https://youtu.be/t0_I_fl5A8s

ԱՂՈԹՔ ՀԱՆՈՒՆ ՄԵՐ ԶԻՆՎՈՐՆԵՐԻ

Տեր Հիսուս Քրիստոս, Որդի Աստծո, հանուն Քո Սրբասուրբ Մոր` Աստվածածին Կույս Մարիամի բարեխոսության լսիր իմ այս աղոթքը որդուս (կամ նշել զինվորի անունը), որ այժմ ծառայում է Հայոց բանակում։ 

Մարդասեր Տեր, նախ խնդրում եմ ներիր նրա կամա և ակամա մեղքերը, որ գործել է Քո առջև՝ տրվելով իր երիտասարդական ցանկություններին։ Այժմ տուր նրան խոհեմություն և իմաստություն, որ բարին և օգտակարը կարողանա ընտրել և քաջություն շնորհիր, հավատարմաբար ծառայելու մեր հայրենիքին , որ մեր սուրբ նախնիներից ժառանգություն է մնացել մեզ։ Պահպանիր նրան Սուրբ Խաչիդ զորությամբ թշնամու ամեն տեսակի մահաբեր հարձակումներից և դիվական ազդեցություններից։ 

Շնորհիր նրան քաջառողջություն և հնազանդություն իր հրամանատարական անձնակազմին և զինվորական կարգ ու կանոնին, իսկ իր հետ ծառայող զինակիցների հետ բարի վարվեցողություն ու ընկերական կարեկցություն։

Մեր հաղթող Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոս, ընդունիր այս աղոթքս հավատքի բարի պատերազմում Քո զինվորյալ հաղթական սրբերի` սուրբ Սարգսի, սուրբ Գևորգի, սուրբ Վարդան Մամիկոնյանի ու իր քաջ զինակից նահատակ սրբերի պահպանիչ բարեխոսությամբ. ամեն։

ԱՂՈԹՔ ՋԵՐՄԵՌԱՆԴ ԱՂՈԹԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

ԳՐԱԲԱՐ

Բ. Հաւատով խոստովանիմ եւ երկիրպագանեմ քեզ, անբաժանելի լոյս, միասնական սուրբ երրորդութիւն եւ մի աստուածութիւն, արարիչ լուսոյ եւ հալածիչ խաւարի. հալածեա ի հոգւոյ իմմէ զխաւար մեղաց եւ անգիտութեան, եւ լուսաւորեա զմիտս իմ ի ժամուս յայսմիկ աղօթել քեզ ի հաճոյս, եւ ընդունել ի քէն զխնդրուածս իմ. եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս: 

ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆ

2.  Հավատով խոստովանում և երկրպագում եմ Քեզ, անբաժանելի լո՛ւյս, միասնական Սո՛ւրբ Երրորդություն և Մի Աստվածություն, արարի՛չ լոյսի և հալածի՛չ խավարի, հալածի՛ր իմ հոգուց մեղքերի և անգիտութեան խավարը և լուսավորի՛ր միտքս` աղոթելու Քեզ այժմ հաճույքով ու ստանալու Քեզանից իմ խնդրածները. և ողորմի՛ր Քո արարածներին և ինձ՝ բազմամեղիս:

ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆ

2. Հաւատքով կը խոստովանիմ եւ կ՚երկրպաքեմ քեզի, անբաժանելի լոյս, միասնական Սուրբ Երրորդութիւն եւ մէկ Աստուածութիւն, արարիչը լոյսին եւ հալածիչը խաւարին. իմ հոգիէս հալածէ՛ մեղքի եւ անգիտութեան խաւարը, եւ լուսաւորէ՛ միտքս, որ այս պահուս քեզի հաճելի ձեւով աղօթեմ եւ քեզմէ ընդունիմ իմ խնդրանքներս. եւ ողորմէ՛ քու արարածներուդ եւ ինծի՝ բազմամեղիս:

Աղոթքն ամբողջական ձայնագրությամբ եւ 

8 լեզվով հասանելի ենթագրերով կարող եք լսել այստեղ՝ 

https://youtu.be/t0_I_fl5A8s

ԴԱՎԱՆԱԿԱՆ ԱՂՈԹՔ ՍՈՒՐԲ ԵՐՐՈՐԴՈՒԹՅԱՆԸ

ԳՐԱԲԱՐ

Ա. Հաւատով խոստովանիմ եւ երկիրպագանեմ քեզ, Հայր եւ Որդի եւ Սուրբ Հոգի, անեղ եւ անմահ բնութիւն, արարիչ հրեշտակաց եւ մարդկան եւ ամենայն եղելոց. եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆ

1.  Հավատով խոստովանում և երկրպագում եմ Քեզ` Հա՛յր և Որդի՛ և Սո՛ւրբ Հոգի, անստեղծ և անմա՛հ բնություն, հրեշտակների, մարդկանց և բոլոր եղածների՛ Արարիչ, ողորմի՛ր Քո արարածներին և ինձ՝ բազմամեղիս: 

ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆ

1. Հաւատքով կը խոստովանիմ եւ կ՚երկրպաքեմ քեզի՝ Հայր եւ Որդի եւ Սուրբ Հոգի, անեղ եւ անմահ բնութիւն, արարիչը հրեշտակներուն, մարդոց եւ բոլոր ստեղծուածներուն. ողորմէ՛ քու արարածներուդ եւ ինծի՝ բազմամեղիս:

Աղոթքն ամբողջական ձայնագրությամբ եւ 

8 լեզվով հասանելի ենթագրերով կարող եք լսել այստեղ՝ 

https://youtu.be/t0_I_fl5A8s

Աղոթի՛ր ընկերներիդ հետ

ԱՅԼ ԱՂՈԹՔՆԵՐ

    Պատահական