ԱՂՈԹՔ ԳՈՐԾ ՍԿՍԵԼՈՒՑ ԱՌԱՋ

ԳՐԱԲԱՐ

ԺԱ. Իմաստութիւն Հօր Յիսուս,
տուր ինձ իմաստութիւն
զբարիս խորհել եւ խօսել եւ գործել
առաջի քո յամենայն ժամ.
ի չար խորհրդոց, ի բանից եւ ի գործոց փրկեա զիս.
եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս: 


ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆ

11.   Հոր իմաստություն Հիսո՛ւս,
տո՛ւր ինձ իմաստություն՝
ամեն ժամ Քո առջև
բարին խորհելու, խոսելու և գործելու:
Փրկի՛ր ինձ չար խորհուրդներից, խոսքերից և գործերից.
և ողորմի՛ր Քո արարածներին և ինձ՝ բազմամեղիս:


ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆ

11. Դուն՝ Հօրը իմաստութիւնը՝ Յիսուս,
իմաստութի՛ւն տուր ինծի՝
որ բարի բաներ խորհիմ, խօսիմ եւ գործեմ
քու առջեւդ՝ ամէն ժամ.
չար խորհուրդներէ, խօսքերէ եւ գործերէ փրկէ՛ զիս.
եւ ողորմէ՛ քու արարածներուդ եւ ինծի՝ բազմամեղիս:

Աղոթքն ամբողջական ձայնագրությամբ եւ 
8 լեզվով հասանելի ենթագրերով կարող եք լսել այստեղ՝ 
https://youtu.be/t0_I_fl5A8s

Աղոթի՛ր ընկերներիդ հետ

ԱՅԼ ԱՂՈԹՔՆԵՐ

    Պատահական