ՍՐԲԵՐԻ ԲԱՐԵԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆԸ ԽՆԴՐԵԼՈՒ ԱՂՈԹՔ

ԳՐԱԲԱՐ

ԻԴ. Փառաւորեալ Տէր,
ընկալ զաղաչանս ծառայիս քո,
եւ կատարեա ի բարի զխնդրուածս իմ,
բարեխօսութեամբ սրբուհւոյ Աստուածածնին,
եւ Յովհաննու Մկրտչին,
եւ սրբոյն Ստեփանոսի նախավկային,
եւ սրբոյն Գրիգորի մերոյ Լուսաւորչին,
եւ սրբոց Առաքելոց, Մարգարէից, Վարդապետաց,
Մարտիրոսաց, Հայրապետաց, Ճգնաւորաց,
Կուսանաց, եւ Ամենայն սրբոց քոց երկնաւորաց եւ երկրաւորաց:
Եւ քեզ փառք եւ երկրպագութիւն անբաժանելի Սուրբ Երրորդութեանդ,
յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ԱՐԵՎԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆ

24.  Փառավորյա՛լ Տեր,
ընդունի՛ր Քո ծառայի աղաչանքները
և ի բարի՛ կատարիր իմ խնդրվածքները՝
բարեխոսությամբ սրբուհի Աստվածածնի
և Հովհաննես Մկրտչի
և սուրբ Ստեփանոս Նախավկայի
և մեր սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի
և սուրբ Առաքյալների, Մարգարեների, Վարդապետների,
Մարտիրոսների, Հայրապետների, Ճգնավորների,
Կույսերի, Միանձանց
և Քո բոլոր երկնավոր և երկրավոր սրբերի.
և Քեզ անբաժանելի Սուրբ Երրորդությանդ,
փա՜ռք և երկրպագություն հավիտյանս հավիտենից. ամեն:

ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆ

24. Փառաւորեալ Տէր,
ընդունէ՛ քու ծառայիդ աղաչանքը,
եւ դէպի բարին կատարէ իմ խնդրանքներս,
բարեխօսութեամբը սրբուհի Աստուածածնին,
եւ Յովհաննէս Մկրտիչին,
եւ սուրբ Ստեփանոս Նախավկային,
եւ մեր լուսաւորչին՝ սուրբ Գրիգորի,
եւ սուրբ առաքեալներուն, մարգարէներուն, վարդապետներուն,
մարտիրոսներուն, հայրապետներուն, ճգնաւորներուն,
կոյսերուն, մենակեացներուն,
եւ երկինքի մէջ եւ երկրի վրայ գտնուող քու բոլոր սուրբերուդ:
Եւ քեզի՝ անբաժանելի Սուրբ Երրորդութեանդ՝
փա՜ռք եւ երկրպագութիւն յաւիտեանէ մինչեւ յաւիտեան: Ամէն:

Աղոթքն ամբողջական ձայնագրությամբ եւ 
8 լեզվով հասանելի ենթագրերով կարող եք լսել այստեղ՝ 
https://youtu.be/t0_I_fl5A8s

Աղոթի՛ր ընկերներիդ հետ

ԱՅԼ ԱՂՈԹՔՆԵՐ

    Պատահական