ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ ՕՐՎԱ ԱՂՈԹՔՀովհաննես Գառնեցի

Անկանիմ առաջի քո եւ աղաչեմ զքեզ, Տէ՛ր իմ եւ Աստուա՛ծ իմ, անճառ ճառագա՛յթ եւ անհասանելի լո՛յս, եւ լուսեղինաց դասուցդ յաւրինի՛չ, եւ լուսաւորացդ երկնից ստեղծո՛ղ, Երրորդութի՛ւն սուրբ, որ յայսմ աւուր գոյացուցեր զարեգակն եւ զլուսին եւ զաստեղս, եւ եդեր զնոսա ի հաստատութիւն երկնից՝ լուսաւորել զարարածս եւ ցուցանել զժամս եւ զժամանակս, զաւուրս եւ զտարիս. եւ արդ, ես՝ խափանեալս ի լուսոյ եւ ծածկեալս խաւարաւ մեղաց, հայցեմ յամենալոյս ողորմութենէդ՝ որպէս տարրական լուսաւորացդ շնորհեցեր լոյս, շնորհեա՛ եւ ինձ յառատ եւ յանհամեմատ լուսոյդ փոքր մի մասն եւ բաժին, եւ փարատեա՛ յինէն զմէգ եւ զխաւար յանցանաց, եւ անանց լուսովդ առաջնորդեա՛ ինձ յերկնից արքայութիւնդ՝ ընդ ամենայն սուրբս փառաւորել զամենազաւր տէրութիւնդ՝ զՀայր եւ զՈրդի եւ զՍուրբ Հոգին, այժմ եւ միշտ, յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:


Աղաչում եմ քեզ, քո առջև ընկնելով, Տեր իմ և Աստված իմ, անճառ ճառագայթ և անհասանելի լույս և լուսեղեն դասերի ստեղծող, երկնքի լուսավորներին հորինող, Սուրբ Երրորդություն, որ այս օրը գոյացրիր արեգակը, լուսինն ու աստղերը և նրանց տեղավորեցիր երկնքում` լուսավորելու արարածներիս և ցույց տալու ժամ ու ժամանակ, օր ու տարի, և արդ, ես` լույսից զրկվածս և մեղքի խավարով պատածս, լուսաշող ողորմությունիցդ հայցում եմ` ինչպես տարրեղեն լուսավորներիդ շնորհեցիր լույս, ինձ ևս շնորհիր մի փոքր մաս ու բաժին առատ և անհամեմատելի լույսիցդ, և ինձնից փարատիր հանցանքի մեգն ու խավարը, և անանց լույսովդ առաջնորդիր ինձ երկնային արքայությունդ` բոլոր սրբերի հետ փառավորելու ամենազոր տերությունդ` Հորը, Որդուն և Սուրբ Հոգուն. այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից. ամեն։


Աղոթի՛ր ընկերներիդ հետ

ԱՅԼ ԱՂՈԹՔՆԵՐ

    Պատահական