ՇԱԲԱԹ ՕՐՎԱ ԱՂՈԹՔ

Հովհաննես Գառնեցի

Սուրբ Երրորդութի՛ւն անբաժանելի, անճառելի և անաշխատ, որ յայսմ աւուր հանգեար յամենայն գործոց քոց, զոր սկսար առնել և կատարել, որ նշանակեաց հանգիստն զթաղումն աստուածացեալ մարմնոյդ, որ աշխատեցար բազկատարած բևեռմամբն ի վերայ կենսաբեր սուրբ խաչին. և արդ, ահա ես՝ ամենամեղս, անկեալ աղաչեմ զքեզ, Տէ՛ր իմ և Աստուա՛ծ իմ, յո՛յս իմ Յիսուս Քրիստոս, և խնդրեմ ի քէն վասն փառաց երեսաց Հաւրդ լուսոյ և վասն փառակցութեան Հոգւոյդ Սրբոյ, և վասն կամաւոր չարչարանաց քոց, և վասն կենդանարար արմատ փայտին և սուրբ բևեռացն, և վասն հեղման քրքմատեսակ ազատարար սուրբ արեանդ, և վասն երեքաւրեայ թաղմանն և հրաշալի յարութեանն, և վասն կուսական կաթինն Մարիամու Սրբոյ Աստուածածնին, և վասն սիրոյ և բարեխաւսութեան ամենայն սրբոց քոց՝ երկնաւորաց և երկրաւորաց, սրբեա՛ զիս յամենայն մեղաց իմոց և ազատեա՛ ի դառն վշտաց գեհենին, և արժանի արա՛ զանպիտան ծառայս քո խոստացեալ բարեացն՝ ընդ ամենայն սուրբս քո, զի ընդ նոսին հանգուցեալ փառաւորեցից զՀայր և զՈրդի և զՍուրբ Հոգին, այժմ և միշտ և յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:


Սուրբ Երրորդություն անբաժանելի, անճառելի և անխոնջ, որ այս օրը հանգստացար քո բոլոր գործերից, որ սկսեցիր ստեղծել ու կատարել[ագործել], որ հանգիստը խորհրդանշեց աստվածացած մարմնիդ թաղումը, որ բազկատարած գամվելով` չարչարվեցիր կենսաբեր սուրբ խաչի վրա: Արդ, ահա ես` ամենամեղս, ընկած աղաչում եմ քեզ, Տեր իմ և Աստված իմ, հույս իմ Հիսուս Քրիստոս, և խնդրում եմ քեզնից լույսի Հորդ երեսի փառքի և սուրբ Հոգուդ փառակցության համար, և քո կամավոր չարչարանքի համար, և կենդանարար արմատով փայտի ու սուրբ գամերի համար, և քո քրքմագույն, ազատարար սուրբ արյան հեղման համար, և եռօրյա թաղման ու հրաշալի հարության համար, և սուրբ Մարիամ Աստվածածնի կուսական կաթի համար, քո երկնային և երկրավոր բոլոր սրբերի սիրո ու բարեխոսության համար, սրբիր ինձ իմ բոլոր մեղքերից և ազատիր գեհենի դառն վշտերից և քո անպիտան ծառայիս արժանացրու քո խոստացած բարիքին` քո սրբերի հետ, որ նրանց հետ հանգչելով` փառավորեմ Հորը, Որդուն և Սուրբ Հոգուն այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից. ամեն:


Աղոթի՛ր ընկերներիդ հետ

ԱՅԼ ԱՂՈԹՔՆԵՐ

    Պատահական