ԱՂՈԹՔ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ՝ ՆՆՋԵՑՅԱԼՆԵՐԻ, ՀԱՐԱԶԱՏՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԱԽՏԱՎՈՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

ԱՂՕԹՔ ՎԱՍՆ ՀԱՍԱՐԱԿ ՆՆՋԵՑԵԼՈՑ 
ԵՒ ՄԱՆԱՎԱՆԴ՝ ՎԱՍՆ ԸՆՏԱՆԵԱՑ ԵՒ ԵՐԱԽՏԱՒՈՐԱՑ

 Այլ եւ աղաչեմ եւ խնդրեմ ի Քէն, ո՛վ բազմագութ Աստված, վասն ազգիս մերոյ հնոց եւ նորոց եւ համօէն հաւատով եւ յուսով ի Քեզ ննջեելոցն. եւ մանաւանդ ՝ վասն իմոց մարմնաւոր եւ հոգեւոր ծնողաց, եղբարց, քերց, ազգականաց, սիրելեաց եւ բարեկամաց եւ հոգեւոր վարդապետաց, ի բարիս կրթողաց եւ ուսուցչաց եւ ամենայն աշխատաւորաց եւ երախտաւորաց մերոց՝ ի Քեզ ննջեցելոց, զորս յիշեսցես յողորմութիւնս Քո յԱւուր մեծի գալստեան Քոյ, թողութիւն շնորհեսցես ամենայն մեղաց եւ սխալանց նոցին եւ դասեսցես ընդ սուրբս Քո յաջակողմեան դասուն եւ տացես լսել զերանաւէտ բարբառն Քո, թէ՝ եկա՛յք, օրհնեա՛լք Հօր Իմոյ:
Եւ, ըստ երախտեաց նոցին, որ առ մեզ, միոյն բիւրապատիկս հատուսցես ի հոգիս նոցա եւ զմեզ անդատապարտ արասցես ի նոցին պարտուցն:
Եւ Քեզ փա՜ռք յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

 Այլեւ աղաչում եւ խնդրում եմ Քեզանից, ո՛վ բազմագութ  Աստված, մեր ազգի հին ու նոր եւ բոլոր հավատքով ու յույսով ի Քեզ ննջածների համար. եւ մանաւանդ՝ իմ մարմնաւոր եւ հոգեւոր ծնողների, եղբայրների,  քույրերի, ազգականնեերի, սիրելիների եւ բարեկամների համար, նաեւ՝ հոգեւոր վարդապետների, բարի [գործերի] մէջ կրթողների եւ ուսուցիչների եւ մեր բոլոր ի Քեզ ննջած աշխատաւորների ու երախտաւորների համար, որոնց յիշի՛ր Քո ողորմութեամբ Քո գալստեան մեծ օրը, թողութի՛ւն շնորհիր նրանց բոլոր մեղքերին ու սխալներին եւ դասի՛ր Քո սուրբերի հետ աջակողմեան դասում եւ տո՛ւր լսել Քո երանաւէտ բարբառը, թէ՝ եկէ՛ք, Իմ Հօ՛ր օրհնեալներ:Եւ, ըստ նրանց՝ մեր հանդէպ երախտիքների, մէկի դիմաց բիւրապատի՛կ հատուցիր նրանց պարտքից: Եւ Քեզ փա՜ռք  յաւիտեանս յաւիտենից. ամեն:

Աղոթի՛ր ընկերներիդ հետ

ԱՅԼ ԱՂՈԹՔՆԵՐ

    Պատահական