ԱՂՈԹՔ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

ԱՂՕԹՔ ՎԱՍՆ ՀԻՎԱՆԴԱՑ

Անսկ՛իզբդ Աստված, սու՛րբդ սրբոց, 
որ Քո Միածին Որդուն առաքեցիր բժշկելու 
մեր հոգիների ու մարմինների ախտերը, 
առաքի՛ր Քո Սուրբ Հոգուն և մաքրիր Քո (անուն) ծառային (աղախնին) և 
ազատի՛ր բոլոր մեղքերից, քանզի ողորմած ես և գթած: 
Եվ քեզ՝ Հորը,Որդուն և Սորբ Հոգուն,Փառք հավիտյանս.ամեն:

Աղոթի՛ր ընկերներիդ հետ